โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint

ดร.ปิยะ ถิรพันธุ์เมธี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน

 

237 total views, 0 views today