โครงสร้างหน่วยงาน

1.การแบ่งส่วนราชการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


2.แผนภูมิการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


 

403 total views, 0 views today