บุคลากร

ดร.ธวัชชัย สารวงษ์

ผู้อำนวยการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 02-2879600 ต่อ 7001

ดร.ปิยะ ถิรพันธ์ุเมธี

รองผู้อำนวยการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 02-2879600 ต่อ 7002

สำนักงานผู้อำนวยการ

นางสาวทิพวรรณ จำปาเงิน

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ โทร 02-287-9600 ต่อ 7036

นางสาวปานใจ ผิรังคะเปาระ

หัวหน้างานสารบรรณ โทร. 02-287-9600 ต่อ 7034

นางสุภาวดี คำแพง

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ โทร. 02-2879000 ต่อ 7039

นางสาวพีร์รติมา กัลป์ปาลพล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โทร. 02-287-9600 ต่อ 7029

งานวิทยบริการ

นางสาวสุวรรณา ลอตระกูล

หัวหน้ากลุ่มงานวิทยบริการ โทร. 0-2287-9600 ต่อ 7064

นางสาวอัญชลี ยิ้มสมบูรณ์

บรรณารักษ์ โทร. 0-2287-9600 ต่อ 704

นางสาวเมธาพร แสงจันทร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โทร. 02-2879600 ต่อ 7047,7013

นางสาวฟ้าลดา ล้วนมงคล

นักเอกสารสนเทศ โทร. 0-22879600 ต่อ 7013

นายวีรวัฒน์ ธงชัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โทร. 0-22879600 ต่อ 7043,7013

นายปิยะพงษ์ มะโนคำ

บรรณารักษ์ โทร. 0-22879600 ต่อ 7037

นางสาวสุกานดา เจริญวันชัยกุล

บรรณารักษ์
โทร. 02-2879600 ต่อ 7037

นางสาวพรวิเชียร แสนแก้ว

บรรณารักษ์
โทร. 0-2287-9600 ต่อ7013

นายพิทักษ์พงษ์ มีเนตรทิพย์

บรรณารักษ์
โทร. 02-2879600 ต่อ 7038

นางสาววรนุช ใยประดิษฐ์

นักเอกสารสนเทศ
โทร. 0-22879600 ต่อ 7047

นางสาวจิตราภรณ์ แสงเชื้อพ่อ

บรรณารักษ์
โทร. 0-22879600 ต่อ 7037

งานระบบเครือข่าย

นายพิเชษฐ ทองพริก

หัวหน้ากลุ่มงานระบบเครือข่าย โทร. 02-2879600 ต่อ 7045 7506

นายธวัชชัย ทองคำ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โทร. 02-2879600 ต่อ 7068

นายสิทธิพงศ์ เวียงสันเทียะ

เจ้าหน้าที่งานระบบงานเครือข่าย โทร. 02-2879600 ต่อ 7044

งานระบบสารสนเทศ

นายศุภฤกษ์ ฉัตรธนโชติ

หัวหน้ากลุ่มงานระบบสารสนเทศ โทร. 02-2879600 ต่อ 7004

นางสาวนวพร กำลังเลิศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โทร. 02-2879600 ต่อ 7046

นายธนกร ขวัญนู

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โทร. 02-2879600 ต่อ 7046

นายอนุชิด กำเนิดสิงห์

เจ้าหน้าที่งานระบบสารสนเทศ โทร. 02-2879600 ต่อ 7004

งานเทคโนโลยีการศึกษา

นายสมัคร อยู่ลอง

หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา โทร. 02-2879600 ต่อ 7067

นายมนตรี ขันการขาย

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา โทร. 02-2879600 ต่อ 7067

นายพุทธินาถ แก้วกูล

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา โทร. 02-2879600 ต่อ 7067

นางสาวนันทนา บุตรดาเคน

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา โทร. 02-2879600 ต่อ 7067

ว่าที่ร้อยตรีหญิงนาตยา พวงศิลป์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โทร. 02-2879600 ต่อ 7067

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตัวเอง

นายรชต สมิตโกมุท

เจ้าหน้าที่งานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง โทร. 02-2879600 ต่อ 7063

นายกวี ย่ำสว่าง

เจ้าหน้าที่งานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง โทร. 02-2879600 ต่อ 7063

นายพงษ์ศักดิ์ ระนพ

เจ้าหน้าที่งานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง โทร. 02-2879600 ต่อ 7063

นายธนรัตน์ อินสกุล

เจ้าหน้าที่งานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง โทร. 02-2879600 ต่อ 7063

ลูกจ้างประจำ

นางยุพิน แก้วศรีงาม

พนักงานห้องสมุด ระดับ ส 3 โทร. 02-2879600 ต่อ 7042