บริการ

- บริการยืม – คืน หนังสือ/สื่อโสตทัศน์
- บริการยืม-คืนด้วยตนเอง
- บริการยืมระหว่างห้องสมุด
- บริการแนะนำหนังสือใหม่
- บริการอ่าน

- Self Access Learning Center (การเรียนรู้ด้วยตนเอง)
- บริการห้องคอมพิวเตอร์
- บริการ Wireless
- บริการห้องโสตทัศนศึกษา
- บริการห้องสัมมนากลุ่มย่อย

- บริการวิทยานิพนธ์/รายงานการวิจัย/เอกสารมหาวิทยาลัย
- บริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
- บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
- บริการ Print งาน
- บริการถ่ายสำเนาเอกสาร

- บริการ Print งาน
- บริการถ่ายสำเนาเอกสาร