เวลาให้บริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดให้บริการทุกวัน วันจันทร์ - ศุกร์ เปิดให้บริการเวลา 8.00 น. - 19.30 น. วันเสาร์ เปิดให้บริการเวลา 9.00 น. - 15.00 น.

การจัดการความรู้ (KM)

คู่มือการพิมพ์รายงานทางวิชาการ

สื่อวีดิโอออนไลน์

Service IT

แบบสอบถามความพึงพอใจออนไลน์

ขอขอบคุณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ในการทำแบบสอบถาม

เว็บไซต์ มทร.กรุงเทพ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

เข้าสู่ระบบ

จำนวนคนออนไลน์

We have 22 guests online

Search the EBSCO Discovery Service:
กรอกคำค้นเพื่อค้นหาข้อมูลงานวิจัยต่างประเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการลงรายการบรรณานุกรมตามมาตรฐาน MARC 21
Written by Admin   
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 อาจารย์สุรีพร นวลนิ่ม รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการลงรายการบรรณานุกรมตามมาตรฐาน MARC 21 โดยมีวัตถุประงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการลงรายการบรรณานุกรมมาตรฐาน MARC 21 มีบรรณารักษ์ทั้ง 3 พื้นที่เข้าร่วมอบรมจำนวน 13 คน

 

Read more...
 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Written by Admin   
เมื่อวันที่ 5-8 มกราคม 2559 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ โรงแรมริเวอร์แคววิลเลจ จ.กาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์การสู่ความสำเร็จ บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การ มีความรักความสามัคคี รู้จักการทำงานเป็นทีม โดยมีบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมโครงการจำนวน 41 คน และสำนักวิทยบริการฯ ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2559 ในธีมงาน "Colorful Party 2016" ให้กับบุคลากรภายใต้บรรยากาศความสุข สนุกสนาน และอบอุ่น

 

Read more...
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลรักษาอุปกรณ์ทางด้านไอที
Written by Admin   

เมื่อวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2558 ดร.ปิยะ ถิรพันธ์ุเมธี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลรักษาอุปกรณ์ทางด้านไอที ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้อง 303 R วิทยากรโดย คุณภูริพัฒน์ ดวงพุฒ BFITS (Thailand)Co.,Ltd. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ สามารถแก้ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และดูแลรักษาโปรแกรมใช้งานเบื้องต้น มีบุคลากรมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ จำนวน 31 คน

 

Read more...
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานสำนักงาน
Written by Admin   

เมื่อวันที่ 19-21 ตุลาคม 2558 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานสำนักงาน และได้รับเกียรติจากคุณภาณุภณ พสุชัยสกุล เป็นวิทยากรในการบรรยายและฝึกปฏิบัติในครั้งนี้ ทั้งนี้มีบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเข้าร่วมโครงการอบรม จำนวน 36 คน

 

Read more...
 
กิจกรรมปฐมนิเทศการใช้บริการห้องสมุด (Library Orientation) ประจำปีการศึกษา 2558
Written by Admin   
เมื่อวันที่ 1-30 กันยายน 2558 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้บริการห้องสมุด (Library Orientation) สำหรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีหัวข้อกิจกรรมดังต่อไปนี้ แนะนำ 1) ระเบียบการใช้บริการยืม-คืน หนังสือ การใช้บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ การใช้บริการสื่อโสตทัศน์  การใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ และการใช้บริการหนังสืออ้างอิง/วิทยานิพนธ์/งานวิจัย 2) การใช้บริการ Google Apps for Education และการใช้บริการอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย 3) การใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 4) การใช้บริการห้องเรียน Smart Classroom

 

Read more...
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Smart Classroom เพื่อการเรียนการสอน
Written by Admin   

เมื่อวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2558 ดร.สุกิจ นิตินัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Smart Classroom เพื่อการเรียนการสอน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างสื่อสำหรับการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย เรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือและฝึกทักษะการสอนโดยใช้ระบบ Smart Classroom มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 31 คน

 

Read more...
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Written by Admin   

เมื่อวันที่ 2-5 มิถุนายน 2558 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ เป็นประธานในเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสวส. มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการฯ ซึ่งมีบุคลากรจำนวน 42 ท่านเข้าร่วมโครงการ ณ ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท จ.ตราด

Read more...
 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานบริการ (ศึกษาดูงานหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล)
Written by Admin   
เมื่่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานบริการ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 3 ห้อง L301 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐธนินธ์ ศิริวัฒนกฤตย์ เป็นวิทยากรบรรยายด้านการบริการสู่ความเป็นเลิศ (Service Excellence) และไปศึกษาดูงาน ณ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558

 

Read more...
 
โครงการฝึกอบรมการติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows
Written by Admin   
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558  ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคาร 4 ชั้น 1 พื้นที่บพิตรพิมุข  มหาเมฆ 1 โดยวิทยากร นายศุภฤกษ์ ฉัตรธนโชติ และนายพิเชษฐ ทองพริก วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้งานและติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows  เบื้องต้นได้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 22 คน ซึ่งจากผลการดำเนินโครงการมีผลการประเมินความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด คือ 4.53

Read more...
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียวตัวเป็นผู้ดำเนินรายการและวิทยากรรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
Written by Admin   

เมื่อวันที่ 28-30 เมษายน 2558 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียวตัวเป็นผู้ดำเนินรายการและวิทยากรรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้อง 303L วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจในบทบาทและฝึกทักษะการเป็นผู้ดำเนินรายการ วิทยากร รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลฯ มีอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเข้าร่วมโครงการ จำนวน 33 คน

 

Read more...
 
โครงการภูมิพลังสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย กิจกรรมประกวดคลิปสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Written by Admin   

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสสนเทศ ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการภูมิพลังสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย กิจกรรมประกวดคลิปสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558

Read more...
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสนับสนุนการบริหารงานสำนักงานด้วยระบบซอฟแวร์ Google Application
Written by Admin   

เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสนับสนุนการบริหารงานสำนักงานด้วยระบบซอฟแวร์ Google Application ณ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 401 พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับ Google Application และนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการงาน

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next > End >>

Page 3 of 8

Research Database

สืบค้นหนังสือ/สื่อ
สำนักวิทยบริการฯ มทรก.

ALIST OPAC

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E-Book )

 


คู่มือการใช้

 

 

คลังความรู้ UTK

ฐานข้อมูลสหสาขาวิชา

Springer Link รวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1,528 รายการ

คู่มือการใช้

ScienceDirect
ebsco3

ฐานข้อมูลด้านวิศวกรรม

เป็นฐานข้อมูลชนิด (Full Text) ของวารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า และเอกสารประชุม IEEE และ IEE

ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ

ฐานข้อมูลด้านการศึกษา

ebsco3

ฐานข้อมูลด้านการบริหาร/การจัดการ

ABI
Emerald

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ในประเทศ

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย ( TDC ) คู่มือการใช้

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย  (  TIAC )

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ

               คู่มือการใช้

ฐานข้อมูลอื่นๆ

ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมทุกมหาวิทยาลัย

อักขราวิสุทธิ์

Open Source

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ได้ทำการอัพโหลดซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
เพื่อเชิญชวนให้อาจารย์และนักศึกษาใช้งานซอฟต์แวร์ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าลิขสิทธิ์ และสามารถทำการก็อปปี้เพื่อแจกจ่ายต่อไปได้ โดยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมีคุณภาพไม่แพ้ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ที่จำหน่ายในท้องตลาดและได้รับการพัฒนาอย่างแพร่หลายและต่อเนื่องตลอดเวลา

ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์
Dia Microsoft Visio
Gimp Adobe Photoshop
Inkscape Adobe Illustrator
Openclipart Microsoft Clip Art Gallery
VLC Windows Media Player, Real Player, Quicktime Player
7Zip WinZip, WinRAR
Kompozer Adobe Dreamweaver
FileZilla WS_FTP
Notepad2 Notepad,EditPlus