เวลาให้บริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดให้บริการทุกวัน วันจันทร์ - ศุกร์ เปิดให้บริการเวลา 8.00 น. - 19.30 น. วันเสาร์ เปิดให้บริการเวลา 9.00 น. - 15.00 น.

การจัดการความรู้ (KM)

คู่มือการพิมพ์รายงานทางวิชาการ

สื่อวีดิโอออนไลน์

Service IT

แบบสอบถามความพึงพอใจออนไลน์

ขอขอบคุณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ในการทำแบบสอบถาม

เว็บไซต์ มทร.กรุงเทพ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

เข้าสู่ระบบ

จำนวนคนออนไลน์

We have 23 guests online

Search the EBSCO Discovery Service:
กรอกคำค้นเพื่อค้นหาข้อมูลงานวิจัยต่างประเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Google Apps for Education
Written by Admin   

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Google Apps for Education จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 รุ่นที่ 2 วันที่ 8 มกราคม 2558 รุ่นที่ 3 วันที่ 12-13 มกราคม 2558 และ รุ่นที่ 4 วันที่ 15 มกราคม 2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการใช้ซอฟแวร์ Google Apps for Education มีบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเข้าร่วมโครงการ จำนวน 130 คน

 

Read more...
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการศึกษาและวิจัย
Written by Admin   
เมื่อวันที่ 1-2 ธันวาคม 2557 ดร.สุกิจ นิตินัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุเทพ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการศึกษาและวิจัย ณ ชั้น 4       ห้อง R401 โดยมี ดร.ธวัชชัย  สารวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนทักษะและเทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ และมีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จำนวน 37 คน ผลการประเมินความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด คือ 4.57

 

Read more...
 
โครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นในการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์
Written by Admin   

เมื่อวันที่ 23- 25 กรกฎาคม 2557 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) ได้จัดโครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นในการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ โดยมี ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ เป็นประธาน ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ฯ จำนวน 43 ท่าน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาชั้น 1 ห้อง 1002L  วิทยากรคือ อาจารย์ สรศักดิ์ หวังดี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุงหวังให้บุคลากรมีทักษะในการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก คือ 4.42

 

Read more...
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการสอนผ่านระบบ e-Learning
Written by Admin   

สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการสอนผ่านระบบ e-Learning ทั้งหมดจำนวน 3 รุ่น คือ
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-18 มิ.ย. 2557
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-25 มิ.ย. 2557
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2557
วิทยากรโดย ดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้อง R401

 

Read more...
 
ประชุมชี้แจงนโยบาย ทบทวนยุทธศาสตร์ และแจ้งผลการดำเนินงาน
Written by Admin   

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2 โดยมีดร.ธวัชชัย สารวงษ์ เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงนโยบาย ทบทวนยุทธศาสตร์ และแจ้งผลการดำเนินงาน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาชั้น 6

 

Read more...
 
โครงการอบรมปฏิบัติการใช้ Zotero เพื่องานวิจัย
Written by Admin   

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการอบรมปฏิบัติการใช้  Zotero เพื่องานวิจัย  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ห้อง R401 ระหว่างวันที่ 26-28 พ.ค. 57 ซึ่งการฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 3 รุ่น รุ่นที่ 1 วันจันทร์ที่ 26 พ.ค 2557 วิทยากรโดยอาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์   รุ่นที่ 2 วันอังคารที่ 27 พ.ค.  วิทยากรโดยนายศตพล ยศกรกุล รุ่นที่ 3 วันพุธที่ 28 พ.ค. วิทยากรโดยนายบุญเกียรติ เจตจำนงนุช ซึ่งเป็นวิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่ให้ความรู้ในการใช้โปรแกรม Zotero ที่เป็นโปรแกรมโอเพ่นซอร์สใช้ในการจัดการรายการบรรณานุกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

Read more...
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด
Written by Admin   
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง อ.สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ซึ่งทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดฝึกอบรมความรู้สำหรับบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการอบรมรูปแบบสื่อดิจิทัลคอนเทนท์ และ จัดฝึกอบรมสำหรับนักเรียน  เรื่องการอบรมการซ่อมและบำรุงรักษาหนังสือเบื้องต้น  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.29)

Read more...
 
ประชุมตัวแทนคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด 2.5
Written by Admin   
เมื่อ 15 พฤษภาคม 2557 สวส. ประชุมตัวแทนคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด 2.5 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนรับการตรวจ SAR ระดับหน่วยงาน เนื่องจากรอบนี้คณะจะถูกตรวจตัวชี้วัดที่ 2.5 ด้วยทีมประกันคุณภาพของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงต้องประชุมเพื่อตกลง และซักซ้อมการส่งข้อมูลหลักฐานต่างๆ

 

Read more...
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Microsoft Office เพื่อทำผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
Written by Admin   

เมื่อวันที่ 29เมษายน-1 พฤษภาคม 2557  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Microsoft Office เพื่อทำผลงานทางวิชาการและงานวิจัย  ให้กับอาจารย์และบุคลากร  จำนวน  40 ท่าน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  โดยมี ดร. ณิชาภัทร จันทศรี และ อ.ณิชดนีย์ ธัญพรหิรัณย์เป็นวิทยากร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office สำหรับการทำผลงานวิชาการและงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว  ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก คือ 4.37

 

Read more...
 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Written by Admin   
เมื่อวันที่ 8-11 เมษายน 2557 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับบุคลากร สวส. จำนวน  39 ท่าน ณ โรงแรมเทวัญดารา บีช วิลล่า กุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้งศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย (หัวหิน) โดยมี ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ และอาจารย์สุรีพร  นวลนิ่ม เป็นวิทยากร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังส่งเสิรมให้บุคลากรได้นำเอาความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด คือ 4.54

Read more...
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
Written by Admin   

เมื่อวันที่ 24-26  มีนาคม และวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2557 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 จำนวน 53 ท่าน รุ่นที่ 2 จำนวน 52 ท่าน โดยมี ดร. สาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้อง R401  วิทยากรโดย ดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ซึ่งบรรยายและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม FlippingBook Publisher และการผลิตเอกสาร ตำรา สื่อแบบความจริงเสมือน(AR) ด้วยเทคโนโลยีออรัสมา (AURASMA)  ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก

 

Read more...
 
ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการห้องสมุดอัตโนมัติ Alist
Written by Admin   

 

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวต้อนรับบุคลากรจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน ที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการ ห้องสมุดอัตโนมัติ ALTST นำโดยอาจารย์มานิตย์ ชาตรีมนตรีชัย ตำแหน่งหัวหน้างานระบบปฏิบัติการห้องสมุดและทีมงานบรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด จำนวน 7 ท่าน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องประชุมชั้น 6

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next > End >>

Page 4 of 8

Research Database

สืบค้นหนังสือ/สื่อ
สำนักวิทยบริการฯ มทรก.

ALIST OPAC

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E-Book )

 


คู่มือการใช้

 

 

คลังความรู้ UTK

ฐานข้อมูลสหสาขาวิชา

Springer Link รวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1,528 รายการ

คู่มือการใช้

ScienceDirect
ebsco3

ฐานข้อมูลด้านวิศวกรรม

เป็นฐานข้อมูลชนิด (Full Text) ของวารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า และเอกสารประชุม IEEE และ IEE

ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ

ฐานข้อมูลด้านการศึกษา

ebsco3

ฐานข้อมูลด้านการบริหาร/การจัดการ

ABI
Emerald

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ในประเทศ

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย ( TDC ) คู่มือการใช้

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย  (  TIAC )

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ

               คู่มือการใช้

ฐานข้อมูลอื่นๆ

ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมทุกมหาวิทยาลัย

อักขราวิสุทธิ์

Open Source

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ได้ทำการอัพโหลดซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
เพื่อเชิญชวนให้อาจารย์และนักศึกษาใช้งานซอฟต์แวร์ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าลิขสิทธิ์ และสามารถทำการก็อปปี้เพื่อแจกจ่ายต่อไปได้ โดยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมีคุณภาพไม่แพ้ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ที่จำหน่ายในท้องตลาดและได้รับการพัฒนาอย่างแพร่หลายและต่อเนื่องตลอดเวลา

ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์
Dia Microsoft Visio
Gimp Adobe Photoshop
Inkscape Adobe Illustrator
Openclipart Microsoft Clip Art Gallery
VLC Windows Media Player, Real Player, Quicktime Player
7Zip WinZip, WinRAR
Kompozer Adobe Dreamweaver
FileZilla WS_FTP
Notepad2 Notepad,EditPlus