เวลาให้บริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดให้บริการทุกวัน วันจันทร์ - ศุกร์ เปิดให้บริการเวลา 8.00 น. - 19.30 น. วันเสาร์ เปิดให้บริการเวลา 9.00 น. - 15.00 น.

เข้าสู่ระบบ

จำนวนคนออนไลน์

We have 42 guests online

คู่มือการพิมพ์รายงานทางวิชาการ

คู่มือ KM

สื่อวีดิโอออนไลน์

Service IT

แบบสอบถามความพึงพอใจออนไลน์

ขอขอบคุณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ในการทำแบบสอบถาม

เว็บไซต์ มทร.กรุงเทพ

งานจัดซื้อจัดจ้าง


Search the EBSCO Discovery Service:
กรอกคำค้นเพื่อค้นหาข้อมูลงานวิจัยต่างประเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชุมองค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5

ประชุมทบทวนตัวบ่งชี้ที่ 2.5 : ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read more...
 
อบรมการใช้ฐานข้อมูลให้กับนักศึกษาสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสาขาภูมิปัญญาไทย

อบรมการใช้ฐานข้อมูลให้กับนักศึกษาสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสาขาภูมิปัญญาไทย ณ ห้อง 401L อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมีบุคลากรภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นวิทยากรในครั้งนี้ด้วย

Read more...
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โดยมีดร.สุกิจ นิตินัย ร่วมเป็นประธานในครั้งนี้ ณ ห้อง 401R อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

Read more...
 
MOS Olympic Thailand Competition 2013
Written by Monrada Srimongkol   

การแข่งขัน Microsoft Office Specialist Olympic  เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 ที่ผ่าน  โดยบริษัท เออาร์ไอที จำกัด ร่วมกับ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัดได้จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้องประชุม 401R โดยมีนักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมด้วยมีรายละเอียดดังนี้

Read more...
 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น"

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น" ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2556

Read more...
 
โครงการฝึกอบรมฐานข้อมูลความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านห้องสมุด
Written by Admin   

โครงการฝึกอบรมฐานข้อมูลความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านห้องสมุด เมื่อวันที่ 1-4 มิถุนายน 2556 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการฝึกอบรมฐานข้อมูลความรู้และเทคโนโลยีทางด้านห้องสมุด มีรายละเอียดดังนี้

Read more...
 
อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นสำหรับนักศึกษา ประจำปี 2556
Written by Admin   

อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นสำหรับนักศึกษา ประจำปี 2556 ณ ห้อง 401R อาคารเลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมีอาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

Read more...
 
โครงการอบรม KM บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เมื่อวันที่ 31-1 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีการการอบรม KM บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

Read more...
 
โครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการใช้ E-mail สำหรับผู้สูงอายุ

ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการใช้ E-mail สำหรับผู้สูงอายุ

Read more...
 
โครงการพัฒนาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

โครงการพัฒนาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พระนครใต้)

Read more...
 
ประกาศอบรมการใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นสำหรับนักศึกษา ประจำปี 2555

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมอบรมการใช้ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นสำหรับนักศึกษา ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2556ณ ห้องประชุม 401R อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อการส่งเสริมการสนับสนุนการใช้ทรัพยากรสารสนเทศฐานข้อมูลเพื่อการศึกษาและการวิจัย**สามารถลงทะเบียนฟังบรรยายได้ที่ คุณสุกานดา เจริญวันชัยกุล โทรศัพท์ 7013,7042,7043 และ 0819039941 (สมัครด้วยตนเอง) ณ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 4-6

 

Read more...
 
ขอความร่วมมือปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการลดการใช้พลังงาน

ขอความร่วมมือปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการลดการใช้พลังงาน โดยทางกองกลาง ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน ได้ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดรับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และให้หัวหน้าหน่วยงานติดตาม ดูแลให้เกิดการประหยัดอย่างจริงจังและแจ้งผลการดำเนินการกลับยัง กองกลาง โดยมีมาตรการ ดังนี้

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next > End >>

Page 5 of 7

Research Database

สืบค้นหนังสือ/สื่อ
สำนักวิทยบริการฯ มทรก.

ALIST OPAC

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E-Book )

 


คู่มือการใช้

 

 

คลังความรู้ UTK

ฐานข้อมูลสหสาขาวิชา

Springer Link รวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1,528 รายการ

คู่มือการใช้

ScienceDirect
ebsco3

ฐานข้อมูลด้านวิศวกรรม

เป็นฐานข้อมูลชนิด (Full Text) ของวารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า และเอกสารประชุม IEEE และ IEE

ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ

ฐานข้อมูลด้านการศึกษา

ebsco3

ฐานข้อมูลด้านการบริหาร/การจัดการ

ABI
Emerald

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ในประเทศ

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย ( TDC ) คู่มือการใช้

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย  (  TIAC )

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ

               คู่มือการใช้

ฐานข้อมูลอื่นๆ

ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมทุกมหาวิทยาลัย

อักขราวิสุทธิ์

Open Source

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ได้ทำการอัพโหลดซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
เพื่อเชิญชวนให้อาจารย์และนักศึกษาใช้งานซอฟต์แวร์ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าลิขสิทธิ์ และสามารถทำการก็อปปี้เพื่อแจกจ่ายต่อไปได้ โดยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมีคุณภาพไม่แพ้ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ที่จำหน่ายในท้องตลาดและได้รับการพัฒนาอย่างแพร่หลายและต่อเนื่องตลอดเวลา

ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์
Dia Microsoft Visio
Gimp Adobe Photoshop
Inkscape Adobe Illustrator
Openclipart Microsoft Clip Art Gallery
VLC Windows Media Player, Real Player, Quicktime Player
7Zip WinZip, WinRAR
Kompozer Adobe Dreamweaver
FileZilla WS_FTP
Notepad2 Notepad,EditPlus