เวลาให้บริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดให้บริการทุกวัน วันจันทร์ - ศุกร์ เปิดให้บริการเวลา 8.00 น. - 19.30 น. วันเสาร์ เปิดให้บริการเวลา 9.00 น. - 15.00 น.

การจัดการความรู้ (KM)

คู่มือการพิมพ์รายงานทางวิชาการ

สื่อวีดิโอออนไลน์

Service IT

แบบสอบถามความพึงพอใจออนไลน์

ขอขอบคุณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ในการทำแบบสอบถาม

เว็บไซต์ มทร.กรุงเทพ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

เข้าสู่ระบบ

จำนวนคนออนไลน์

We have 16 guests online

Search the EBSCO Discovery Service:
กรอกคำค้นเพื่อค้นหาข้อมูลงานวิจัยต่างประเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM)
Written by Admin   
เมื่อวันพุธที่ 12 มีนาคม 2557 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้  (KM) ให้กับบุคลากร สวส. จำนวน 42 ท่าน  ณ ห้องประชุมศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์ โดยมี ดร.ธวัชชัยเป็นประธาน และวิทยากรโดย นาวาอากาศโทหญิง ดร.คนึงนิจ อนุโรจน์  โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้เบื้องต้น และการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) และสามารถ เข้าใจวิธีถ่ายทอดความรู้และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับงานที่ปฏิบัติ ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก คือ 4.35

 

Read more...
 
CARIT Book Fair ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2556
Written by Admin   
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ CARIT Book Fair ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2557 มีรายละเอียดดังนี้ ในการจัดงานครั้งนี้ ดร.สุกิจ นิตินัย รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานเมื่อวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 และดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการบรรยาย “การสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ภาษาอังกฤษ”

 

Read more...
 
CARIT จัดฝึกอบรมการใช้ห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2556
Written by Admin   
สำนักวิทยบริการแลเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดฝึกอบรมการใช้ห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2556   ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งได้รับความรู้ในเรื่องของระเบียบของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ และระเบียบการใช้ห้องสมุด  งานบริการต่างๆ ของสำนักวิทยบริการ ฯ และงานบริการของห้องสมุด การค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ การยืมหนังสือต่อด้วยตนเองผ่านระบบเว็บOPAC และการค้นหาข่าวจากฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวออนไลน์ (iQ News Clips)

 

Read more...
 
การอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลอิเล็กนิกส์เพื่อการสืบค้น ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท
การอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลอิเล็กนิกส์เพื่อการสืบค้น ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท ในโครงการบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูลสำหรับการทำวิทยานิพนธ์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาคาร ๔ ชั้น ๓ ห้อง ๔๓๕ (พื้นที่บพิตรพิมุขมหาเมฆ) ในวันเสาร์ที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
Read more...
 
CARIT Book Fair ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2556

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ CARIT Book Fair ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2556 โดยมี ดร.สุกิจ นิตินัย รองอธิการบดีให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการมีรายละเอียดดังนี้

Read more...
 
ประชุมองค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5

ประชุมทบทวนตัวบ่งชี้ที่ 2.5 : ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read more...
 
อบรมการใช้ฐานข้อมูลให้กับนักศึกษาสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสาขาภูมิปัญญาไทย

อบรมการใช้ฐานข้อมูลให้กับนักศึกษาสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสาขาภูมิปัญญาไทย ณ ห้อง 401L อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมีบุคลากรภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นวิทยากรในครั้งนี้ด้วย

Read more...
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โดยมีดร.สุกิจ นิตินัย ร่วมเป็นประธานในครั้งนี้ ณ ห้อง 401R อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

Read more...
 
MOS Olympic Thailand Competition 2013
Written by Monrada Srimongkol   

การแข่งขัน Microsoft Office Specialist Olympic  เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 ที่ผ่าน  โดยบริษัท เออาร์ไอที จำกัด ร่วมกับ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัดได้จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้องประชุม 401R โดยมีนักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมด้วยมีรายละเอียดดังนี้

Read more...
 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น"

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น" ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2556

Read more...
 
โครงการฝึกอบรมฐานข้อมูลความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านห้องสมุด
Written by Admin   

โครงการฝึกอบรมฐานข้อมูลความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านห้องสมุด เมื่อวันที่ 1-4 มิถุนายน 2556 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการฝึกอบรมฐานข้อมูลความรู้และเทคโนโลยีทางด้านห้องสมุด มีรายละเอียดดังนี้

Read more...
 
อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นสำหรับนักศึกษา ประจำปี 2556
Written by Admin   

อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นสำหรับนักศึกษา ประจำปี 2556 ณ ห้อง 401R อาคารเลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมีอาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next > End >>

Page 5 of 8

Research Database

สืบค้นหนังสือ/สื่อ
สำนักวิทยบริการฯ มทรก.

ALIST OPAC

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E-Book )

 


คู่มือการใช้

 

 

คลังความรู้ UTK

ฐานข้อมูลสหสาขาวิชา

Springer Link รวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1,528 รายการ

คู่มือการใช้

ScienceDirect
ebsco3

ฐานข้อมูลด้านวิศวกรรม

เป็นฐานข้อมูลชนิด (Full Text) ของวารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า และเอกสารประชุม IEEE และ IEE

ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ

ฐานข้อมูลด้านการศึกษา

ebsco3

ฐานข้อมูลด้านการบริหาร/การจัดการ

ABI
Emerald

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ในประเทศ

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย ( TDC ) คู่มือการใช้

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย  (  TIAC )

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ

               คู่มือการใช้

ฐานข้อมูลอื่นๆ

ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมทุกมหาวิทยาลัย

อักขราวิสุทธิ์

Open Source

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ได้ทำการอัพโหลดซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
เพื่อเชิญชวนให้อาจารย์และนักศึกษาใช้งานซอฟต์แวร์ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าลิขสิทธิ์ และสามารถทำการก็อปปี้เพื่อแจกจ่ายต่อไปได้ โดยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมีคุณภาพไม่แพ้ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ที่จำหน่ายในท้องตลาดและได้รับการพัฒนาอย่างแพร่หลายและต่อเนื่องตลอดเวลา

ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์
Dia Microsoft Visio
Gimp Adobe Photoshop
Inkscape Adobe Illustrator
Openclipart Microsoft Clip Art Gallery
VLC Windows Media Player, Real Player, Quicktime Player
7Zip WinZip, WinRAR
Kompozer Adobe Dreamweaver
FileZilla WS_FTP
Notepad2 Notepad,EditPlus