เวลาให้บริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดให้บริการทุกวัน วันจันทร์ - ศุกร์ เปิดให้บริการเวลา 8.00 น. - 19.30 น. วันเสาร์ เปิดให้บริการเวลา 9.00 น. - 15.00 น.

เข้าสู่ระบบ

จำนวนคนออนไลน์

We have 44 guests online

คู่มือการพิมพ์รายงานทางวิชาการ

คู่มือ KM

สื่อวีดิโอออนไลน์

Service IT

แบบสอบถามความพึงพอใจออนไลน์

ขอขอบคุณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ในการทำแบบสอบถาม

เว็บไซต์ มทร.กรุงเทพ

งานจัดซื้อจัดจ้าง


Search the EBSCO Discovery Service:
กรอกคำค้นเพื่อค้นหาข้อมูลงานวิจัยต่างประเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) มอบหนังสือให้กับห้องสมุด

 

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหนังสือจาก คุณวิบูลย์ศักดิ์  อุดมวนิช รองกรรมการผู้จัดการของบริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะฯ

Read more...
 
โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการสารสนเทศด้วยซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส

 

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการ เพิ่มศักยภาพการให้บริการสารสนเทศด้วยซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส เมื่อวันที่ 7-9 มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ณ โรงแรมพัทยา ปาร์ค บีช รีสอร์ท

Read more...
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการพัฒนา EQ สำหรับงานสนับสนุนด้านบริการสารสนเทศ
Written by Admin   

เมื่อ วันที่จันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนา EQ สำหรับงานสนับสนุนด้านบริการสารสนเทศ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษาและสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕

 

Read more...
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดการสาธิตการใช้งานระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document)
Written by Admin   

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการสาธิตการใช้งานระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (-Document) เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 เวลา 9.00-12.00 น.ที่ผ่านมา

Read more...
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลเพื่อการศึกษาและวิจัย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดโครงการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลเพื่อการศึกษาและวิจัย วันอังคารที่ 17 มกราคม 2555 ณ ชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการฯ

Read more...
 
สำนักวิทยบริการฯจัดอบรมการผลิตวีดีทัศน์ด้วยกล้องดิจิตอลวีดีโอขนาดเล็ก
Written by Admin   

เมื่อวันที่ 8-10 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา ได้จัดอบรมในโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตวีดีทัศน์ด้วยกล้องดิจิตอลวีดีโอขนาดเล็ก ให้กับบุคลากรทางการศึกษาในมหาวิทยาลัย

 

 

Read more...
 
ประมวลภาพการจัดโครงการการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการใช้ E-mail สำหรับผู้สูงอายุ
Written by Admin   

วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2554 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการการใช้คอมพิวเตอร์เบื้อง ต้น และการใช้ E-mail สำหรับผู้สูงอายุ ณ อาคาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตึก 1 ชั้น 4

Read more...
 
ภาพงาน Carit Book Fair ครั้งที่ 3

ภาพการจัดงาน Carit book fair ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2554 ในงานมีกิจกรรมได้แก่ พิธีเปิดงาน การมอบของรางวัลแก่สุดยอดนักอ่าน การแสดงดนตรีจากชมรมดนตรีสากล และผู้เข้าร่วมงานคัดเลือกหนังสือจากร้านจำหน่ายหนังสือชั้นนำ

Read more...
 
ประกาศหลักเกณท์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องหลักเกณท์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๕๓
Read more...
 
ภาพการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (SAR)

ภาพการตรวจประเมินคุณภาพภายใน เมื่อวันที่ 21-22 มิถุนายน 2553 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในจำนวน 6 ท่าน มี รศ.กอบกุล ปราบประชา ผอ.สำนักงานประกันคุณภาพจาก มทร.ธัญบุรีเป็นประธาน ผลการประเมินอยูใน ระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 2.84)

dsc_1027
dsc_1027
dsc_1078
dscn0378
dscn0387
ms3
 
การใช้ ENDNOTE เพื่อรวบรวมบรรณานุกรม

ภาพการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การใช้ ENDNOTE เพื่อรวบรวมบรรณานุกรม” ให้กับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัย ในวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2553

Read more...
 
ภาพการจัดโครงการอบรม "การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์"

ภาพการจัดโครงการอบรม "การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์" ให้กับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 2 รุ่น ในวันที่ 24-26 มีนาคม 2553 และ 30,31 มีนาคม -1 เมษายน 2553

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next > End >>

Page 7 of 8

Research Database

สืบค้นหนังสือ/สื่อ
สำนักวิทยบริการฯ มทรก.

ALIST OPAC

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E-Book )

 


คู่มือการใช้

 

 

คลังความรู้ UTK

ฐานข้อมูลสหสาขาวิชา

Springer Link รวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1,528 รายการ

คู่มือการใช้

ScienceDirect
ebsco3

ฐานข้อมูลด้านวิศวกรรม

เป็นฐานข้อมูลชนิด (Full Text) ของวารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า และเอกสารประชุม IEEE และ IEE

ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ

ฐานข้อมูลด้านการศึกษา

ebsco3

ฐานข้อมูลด้านการบริหาร/การจัดการ

ABI
Emerald

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ในประเทศ

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย ( TDC ) คู่มือการใช้

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย  (  TIAC )

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ

               คู่มือการใช้

ฐานข้อมูลอื่นๆ

ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมทุกมหาวิทยาลัย

อักขราวิสุทธิ์

Open Source

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ได้ทำการอัพโหลดซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
เพื่อเชิญชวนให้อาจารย์และนักศึกษาใช้งานซอฟต์แวร์ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าลิขสิทธิ์ และสามารถทำการก็อปปี้เพื่อแจกจ่ายต่อไปได้ โดยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมีคุณภาพไม่แพ้ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ที่จำหน่ายในท้องตลาดและได้รับการพัฒนาอย่างแพร่หลายและต่อเนื่องตลอดเวลา

ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์
Dia Microsoft Visio
Gimp Adobe Photoshop
Inkscape Adobe Illustrator
Openclipart Microsoft Clip Art Gallery
VLC Windows Media Player, Real Player, Quicktime Player
7Zip WinZip, WinRAR
Kompozer Adobe Dreamweaver
FileZilla WS_FTP
Notepad2 Notepad,EditPlus