เข้าสู่ระบบ

จำนวนคนออนไลน์

We have 10 guests online

คู่มือการพิมพ์รายงานทางวิชาการ

คู่มือ KM

สื่อวีดิโอออนไลน์

Service IT

แบบสอบถามความพึงพอใจออนไลน์

ขอขอบคุณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ในการทำแบบสอบถาม

เว็บไซต์ มทร.กรุงเทพ

งานจัดซื้อจัดจ้าง


Search the EBSCO Discovery Service:
กรอกคำค้นเพื่อค้นหาข้อมูลงานวิจัยต่างประเทศ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel PDF Print E-mail
Written by Admin   
Wednesday, 11 April 2018 10:00

ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 30 คน โดยวิทยากรที่บรรยายให้ความรู้ คุณศุภฤกษ์ ฉัตรธนโชติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ประจำสำนักวิทยบริการฯ

 

Last Updated on Wednesday, 11 April 2018 10:22