การจัดการความรู้ (KM)

คู่มือการพิมพ์รายงานทางวิชาการ

สื่อวีดิโอออนไลน์

Service IT

แบบสอบถามความพึงพอใจออนไลน์

ขอขอบคุณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ในการทำแบบสอบถาม

เว็บไซต์ มทร.กรุงเทพ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

เข้าสู่ระบบ

จำนวนคนออนไลน์

We have 11 guests online

Search the EBSCO Discovery Service:
กรอกคำค้นเพื่อค้นหาข้อมูลงานวิจัยต่างประเทศ

บุคลากร PDF Print E-mail
ผู้บริหาร
ดร.ธวัชชัย สารวงษ์

ผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 02-2879600 ต่อ 7001

 

ดร.ปิยะ ถิรพันธ์ุเมธี

รองผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 02-2879600 ต่อ 7002

 

 

 


 

 สำนักงานผู้อำนวยการ
นางสาวทิพวรรณ จำปาเงิน
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
โทร 02-287-9600 ต่อ 7036
นางสาวปานใจ ผิรังคะเปาระ
หัวหน้างานสารบรรณ
โทร. 02-287-9600 ต่อ 7034

นางสุภาวดี คำแพง
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
โทร. 02-2879000 ต่อ 7039

นางสาวพีร์รติมา กัลป์ปาลพล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 02-287-9600 ต่อ 7029


 


งานวิทยบริการ
นางสาวสุวรรณา ลอตระกูล
หัวหน้ากลุ่มงานวิทยบริการ
โทร. 0-2287-9600 ต่อ 7064
นางสาวสุกานดา เจริญวันชัยกุล
บรรณารักษ์
โทร. 02-2879600 ต่อ 7037
นางสาวอัญชลี ยิ้มสมบูรณ์
บรรณารักษ์
โทร. 0-2287-9600 ต่อ 7047
นางสาวพรวิเชียร แสนแก้ว
บรรณารักษ์
โทร. 0-2287-9600 ต่อ7013

นางสาวเมธาพร แสงจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 02-2879600 ต่อ 7047,7013


นายพิทักษ์พงษ์ มีเนตรทิพย์
บรรณารักษ์
โทร. 02-2879600 ต่อ 7038

นางสาวฟ้าลดา ล้วนมงคล
นักเอกสารสนเทศ
โทร. 0-22879600 ต่อ 7013

นางสาววรนุช ใยประดิษฐ์
นักเอกสารสนเทศ
โทร. 0-22879600 ต่อ 7047


นายวีรวัฒน์ ธงชัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 0-22879600 ต่อ 7043,7013นางสาวจิตราภรณ์ แสงเชื้อพ่อ
บรรณารักษ์ 
โทร. 0-22879600 ต่อ 7037นายปิยะพงษ์ มะโนคำ
บรรณารักษ์ 
โทร. 0-22879600 ต่อ 7037


งานระบบเครือข่าย                                                      งานระบบสารสนเทศ
นายพิเชษฐ ทองพริก
หัวหน้ากลุ่มงานระบบเครือข่าย
โทร. 02-2879600 ต่อ 7045 7506

นายศุภฤกษ์ ฉัตรธนโชติ
หัวหน้ากลุ่มงานระบบสารสนเทศ
โทร. 02-2879600 ต่อ 7004
นายธวัชชัย ทองคำ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร. 02-2879600 ต่อ 7068

นางสาวนวพร กำลังเลิศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร. 02-2879600 ต่อ 7046
นายสิทธิพงศ์ เวียงสันเทียะ
เจ้าหน้าที่งานระบบงานเครือข่าย
โทร. 02-2879600 ต่อ 7044

นายธนกร ขวัญนู
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร. 02-2879600 ต่อ 7046


 

 นายอนุชิด กำเนิดสิงห์
เจ้าหน้าที่งานระบบสารสนเทศ
โทร. 02-2879600 ต่อ 7004


 


 

งานเทคโนโลยีการศึกษา

นายสมัคร อยู่ลอง
หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา
โทร. 02-2879600 ต่อ 7067

นายมนตรี ขันการขาย
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทร. 02-2879600 ต่อ 7067


นายพุทธินาถ แก้วกูล
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทร. 02-2879600 ต่อ 7067

นางสาวนันทนา บุตรดาเคน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทร. 02-2879600 ต่อ 7067

ว่าที่ร้อยตรีหญิงนาตยา พวงศิลป์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 02-2879600 ต่อ 7067

 

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตัวเอง

นายรชต สมิตโกมุท

เจ้าหน้าที่งานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
โทร. 02-2879600 ต่อ 7063

นายกวี ย่ำสว่าง

เจ้าหน้าที่งานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
โทร. 02-2879600 ต่อ 7063

 


 

นายพงษ์ศักดิ์  ระนพ

เจ้าหน้าที่งานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
โทร. 02-2879600 ต่อ 7063

นายธนรัตน์  อินสกุล

เจ้าหน้าที่งานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
โทร. 02-2879600 ต่อ 7063

 

 

ลูกจ้างประจำ
นางยุพิน แก้วศรีงาม
พนักงานห้องสมุด ระดับ ส 3
โทร. 02-2879600 ต่อ 7042