การจัดการความรู้ (KM)

คู่มือการพิมพ์รายงานทางวิชาการ

สื่อวีดิโอออนไลน์

Service IT

แบบสอบถามความพึงพอใจออนไลน์

ขอขอบคุณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ในการทำแบบสอบถาม

เว็บไซต์ มทร.กรุงเทพ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

เข้าสู่ระบบ

จำนวนคนออนไลน์

We have 17 guests online

Search the EBSCO Discovery Service:
กรอกคำค้นเพื่อค้นหาข้อมูลงานวิจัยต่างประเทศ

ประวัติความเป็นมา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 ตามกฎกระทรวง

จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กระทรวงศึกษาธิการ (ราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 123 ตอน 118ก

เมื่อวันที่ 27พฤศจิกายน 2549 หน้า 9) โดยพัฒนามาจากศูนย์วิทยบริการสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ

ซึ่งมีประวัติความเป็นมาดังนี้

พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน ได้จัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ เสร็จสิ้น และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ได้ดำเนินการย้ายจากอาคารศูนย์วิทยบริการ มายังอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ โดยมีที่ทำการที่บริเวณ ชั้น 3-5 (ห้องสมุด)

และชั้น 6-7 ฝั่ง R รวมมีพื้นที่ทั้งหมด 5,513.5 ตารางเมตร และได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบห้องสมุดอัตโนมัติจากระบบ Horizon

มาใช้ระบบระบบ Alist ซึ่งถูกพัฒนาโดยศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา อีกทั้งได้มีการติดตั้งระบบกำหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้ห้องสมุดซึ่งเป็นระบบที่ใช้ดูแลทรัพย์สินของส่วนงานราชการ