การจัดการความรู้ (KM)

คู่มือการพิมพ์รายงานทางวิชาการ

สื่อวีดิโอออนไลน์

Service IT

แบบสอบถามความพึงพอใจออนไลน์

ขอขอบคุณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ในการทำแบบสอบถาม

เว็บไซต์ มทร.กรุงเทพ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

เข้าสู่ระบบ

จำนวนคนออนไลน์

We have 21 guests online

Search the EBSCO Discovery Service:
กรอกคำค้นเพื่อค้นหาข้อมูลงานวิจัยต่างประเทศ

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ประจำปีงบประมาณ 2561

ฐานข้อมูล OPAC ฐานข้อมูลทรัพย์กรสารสนเทศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นฐานข้อมูลรายการทรัพยากรสารสนเทศของสำนักวิทยบริการ ฯ ได้แก่ รายการบรรณานุกรมของหนังสือสารคดี บันเทิงคดี วิชาการ หนังสืออ้างอิงโครงงานปริญญาตรี วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย รายชื่อวารสาร ดรรชนีบทความวารสาร

คู่มือการใช้

ฐานข้อมูลคลังความรู้ UTK จัดทำโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นระบบจัดการคลังเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จัดเก็บเอกสารและเผยแพร่สารสนเทศดิจิทัลของมหาวิทยาลัย ทำงานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสามารถอ้างอิงระบบการจัดเก็บแบบ ดัลลินคอร์เมทาดาดาในการบรรยายรายละเอียดของเอกสาร สารสนเทศ
URL: http://dspace.rmutk.ac.th/xmlui/
ฐานข้อมูล e-book จัดทำโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มเกี่ยวงานเอกสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความวารสารของมหาวิทยาลัย

 

ฐานข้อมูล IQNewsClip เป็นฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวออนไลน์ ที่ตัดข่าวจากหนังสือพิมพ์กว่า 30 ฉบับ ที่ผลิตในประเทศไทย จำนวน 30 ชื่อ ในรูปแบบคลิปข่าวที่เป็นภาพสีและขาวดำจัดเก็บไว้เป็นหมวดหมู่โดยมีฟังก์ชั่นในการสืบค้นข่าวแบบ Full-Text


ฐานข้อมูล e-book GVRLเป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์รวบรวม เนื้อหาด้านบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ การศึกษา วิทยาศาสตร์สังคม มีหนังสือ 50 ชื่อเรื่อง


 

 

ฐานข้อมูล ABI/INFORM Complete ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด และครอบคลุมสาขาวิชาจำนวนมากที่สุดของโลกฐานข้อมูลหนึ่ง ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไปตั้งแต่ปีค.ศ1887 และครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ ได้แก่ : มานุษยวิทยา, ดาราศาสตร์, ชีววิทยา, เคมี, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมศาสตร์, การศึกษาชาติพันธุ์&วัฒนธรรม, ภูมิศาสตร์, กฎหมาย, วัสดุศาสตร์, คณิตศาสตร์, ดนตรี, เภสัชศาสตร์, ฟิสิกส์, จิตวิทยา, ศาสนาและเทววิทยา, สัตวแพทยศาสตร์, สตรีศึกษา, สัตววิทยาและสาขาอื่น ๆ

http://search.proquest.com/abicomplete/index

ฐานข้อมูล Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชา ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไปตั้งแต่ปีค.ศ1887 และครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ ได้แก่ : มานุษยวิทยา, ดาราศาสตร์, ชีววิทยา, เคมี, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมศาสตร์, การศึกษาชาติพันธุ์&วัฒนธรรม, ภูมิศาสตร์, กฎหมาย, วัสดุศาสตร์, คณิตศาสตร์, ดนตรี, เภสัชศาสตร์, ฟิสิกส์, จิตวิทยา, ศาสนาและเทววิทยา, สัตวแพทยศาสตร์, สตรีศึกษา, สัตววิทยาและสาขาอื่น

http://search.ebscohost.com

ฐานข้อมูล ACM Digital Library เป็นฐานข้อมูลอมูลทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่นรายการ บรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความเต็มฉบับ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบันฐานข้อมูล American Chemical Society Journal (ACS) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูลฉบับเต็ม(Full Text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996

tutorial

http://pubs.acs.org/

ฐานข้อมูล Ebsco Discovery Service Plus Full Text เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น ศึกษาศาสตร์ / ครุศาสตร์ / ศิลปะศาสตร์ / นิเทศศาสตร์

เข้าสืบค้นได้ที่หน้าเว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทศโนโลยีสารสนเทศ http://www.carit.rmutk.ac.th/

กรอกคำค้นเพื่อค้นหาข้อมูล ที่ช่องสืบค้น Search the EBSCO Discovery Service

"https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,guest,uid&custid=ns016731&groupid=main&profile=eds”

เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและการบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการและกลยุทธ

ฐานข้อมูล H.W. Wilson (12 Subjects) ป็นฐานข้อมูลดรรชนี าระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้ Applied Science & Technology, Art ,Business, Education, General Science, Humanities, Library and Information Science, Social Sciences, Law, General Interest,Biological & Agricultural Science


เป็นฐานข้อมูลชนิด (Full Text) ของวารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า และเอกสารประชุม IEEE และ IEE
ฐานข้อมูล IEEE/IET Electronic Library (IEL) เนื้อหาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก 2 แหล่งข้อมูล คือ The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ The Institution of Engineering and Technology (IET) ซึ่งใน IEL ประกอบด้วยเอกสารมากกว่า 1.2 ล้านจากสิ่งพิมพ์มากกว่า 12,000 ชื่อ

ฐานข้อมูล ProQuest Dissertation & Theses Global เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ฉบับเต็ม (Full-text) ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 1000 แห่ง ประกอบไปด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโทตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน

http://search.proquest.com/pqdtglobal

ScienceDirect

ฐานข้อมูล ScienceDirect เป็นฐานข้อมูลบทความวารสารสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ สุขภาพ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มีข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 1992-ปัจจุบัน ให้ข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป และบทความวารสารฉบับเต็ม (Full article) และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มประมาณ 1,500 ชื่อ

http://www.sciencedirect.com

Springer Link รวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1,528 รายการ

ฐานข้อมูล SpringerLink – Journal เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จำนวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูลปี 1997 - ปัจจุบัน

http://link.springer.com/


ฐานข้อมูล Web of Science เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001 - ปัจจุบัน


ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Netlibrary (เดิม) เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้ด้านสหสาขาวิชาเนื้อหามีเอกสารฉบับเต็ม เข้าที่ฐานข้อมูล EBSCO host เลือกที่ฐานข้อมูล eBook Collection


ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ SpringerLink

เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2,110 เล่ม ที่มากับ ฐานข้อมูล SpringerLink

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิทยานิพนธ์ต่างประเทศ (IR Web) Dissertation Fulltext in PDF format เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3,850 ชื่อเรื่อง ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้นำระบบ Information Resources on Web หรือ IR-Web มาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อการสืบค้น ทั้งนี้ เพื่อสามารถใช้บริการสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์แก่ห้องสมุด ทั้งภายในและภายนอกเครือข่ายของ สกอ.ได้โดยผ่ายเครือข่ายอินเตอร์เน็ต


 

American Doctoral Dissertations  Free Research Database in EBSCO database ซึ่งเป็นเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมลิงค์ปริญญานิพนธ์ฉบับเต็มระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกาไว้มากกว่า 172,000 รายการ ตั้งแต่ปี 1902 จนถึงปัจจุบัน เป็นปริญานิพน์จากสถาบันการศึกษาของสหรัฐอเมริกา เช่น OhioLINK, Rochester Institute of Technology and North Carolina State University เข้าใช้บริการผ่านฐานข้อมูลของ ESSCOhost   1 ม.ค. 60 – ธ.ค. 60

 

http://search.ebscohost.com


ฐานข้อมูล TDC (Thai Digital Collection)เป็นโครงการหนึ่งของ ThaiLIS มีเป้าหมายเพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย บทความวารสาร  รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ นักศึกษา อาจารย์ แลบุคลากร
URL http://newtdc.thailis.or.th/
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย (Thai Thesis Database) บทคัดย่อปริญญานิพนธ์ไทยของสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่ปี 2535- จนถึง 2550 มีข้อมูลทั้งสิ้น 80,663 ระเบียน

 

 

 

 เป็นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมหนังสือ วารสาร และทรัพยากรสารสนเทศอื่น ๆ ของห้องสุมดสถาบันอุดมศึกษาตามโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดห้องสมุดในประเทศไทย

 

http://uc.thailis.or.th/main/index.aspx


 


Alist Opac เป็น Application ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ซึ่งได้รับการใช้งานอย่างแพร่หลายในประเทศไทย ผู้ใช้สามารถค้นหาหนังสือ, ยืมต่อ, จอง และ ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกห้องสมุดได้จาก Applicationนี้ ซึ่งเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการใช้บริการต่างๆของห้องสมุด แอพพลิเคชั่นชื่อ : ALIST OPAC


 

 

Application The 1 Book E-Library โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน  ที่เกิดจากความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการและกลุ่มเซ็นทรัล เพื่อให้นักเรียนไทยทั่วประเทศสามารถเข้าถึงการอ่านและเป็นแหล่งเรียนรู้เสริมนอกห้องเรียนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ การใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่นที่มีชื่อว่า "The 1 Book E-Library" รองรับทั้งระบบ iOS, Android และ Windows โดยสามารถโหลดติดตั้งบนมือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ของตัวเองได้เลย สามารถอ่านได้ทุกที่ทุกเวลา ปัจจุบันมีหนังสือครบทุกหมวดหมู่กว่า 700 เล่ม  รหัสสมาชิกห้องสมุด คือ  OLB1410119200T เข้าใช้งานได้ถึง 31 ธันวาคม 2563


ฐานข้อมูลประเภท Open Access ต่างประเทศ

1. Directory of Open Access Journals (DOAJ)

 

 

ฐานข้อมูลประเภท Open Access ในประเทศไทย

1. ฐานข้อมูลการอ้างอิงวารสารไทย Thai-Journal Citation Index Center

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/search.html

 

 

อักขราวิสุทธิ์ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ http://plag.grad.chula.ac.th โดย ใช้ e-mail ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพในการ login เข้าใช้งานโปรแกรมเท่านั้น ได้แก่ @rmutk.ac.th หรือ @mail.rmutk.ac.th ระบบจะนำส่งผลการตรวจสอบความคล้ายคลึงของเอกสารเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ และรายละเอียดไปยัง e-mail ที่ใช้ในการล็อกอินเข้าใช้งานโปรแกรม

 

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(http://www.akarawisut.com/clients.html)

 

 


 


 

 


ฐานข้อมูลทดลองใช้งาน

1. ฐานข้อมูล Academic Fucus เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารที่จัดพิมพ์ด้วยภาษาอังกฤษเป็นต้นฉบับในประเทศจีน (136ชื่อเรื่อง)  วารสารโดดเด่นที่แปลภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษ(132 ชื่อเรื่อง) และงานประชุมวิชาการนานาชาติที่จัดการในประเทศจีน (27,300 บทความ) เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการด้านจีนศึกษา ทดลองใช้งาน ตั้งแต่ 1 มี.ค. 61 - 31 พ.ค. 61

http://cstm.cnki.net/stmt

2. ฐานข้อมูล China Academic Journals Full-text Database รวบรวมวารสารวิชาการดีเด่นของประเทศจีน มีวารสาร 1 หมื่นกว่าชื่อเรื่อง 61 ล้านบทความ เนื้อหาเป็นภาษาจีน ทดลองใช้งาน ตั้งแต่ 1 มี.ค. 61 - 31 พ.ค. 61

http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx?dbPrefix=CJFD

3. ฐานข้อมูล China Masters' Theses Full-text Database เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศจีน มากกว่า 740 แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูล  3.2 ล้าน ชื่อเรื่อง ทดลองใช้งาน ตั้งแต่ 1 มี.ค. 61 - 31 พ.ค. 61

http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx?dbPrefix=CMFD

4. ฐานข้อมูล China Doctoral Dissertations Full-text Database เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศจีน มากกว่า 450 แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูล  3 แสนเรื่อง บทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ ทดลองใช้งาน ตั้งแต่1 มี.ค. 61 - 31 พ.ค. 61

http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx?dbPrefix=CDFD

5. ฐานข้อมูล China Reference Works Online เป็นฐานที่รวบรวมหนังสือคู่มือเกือบ 9000 เล่มจากสำนักพิมพ์ 300 กว่าแห่ง ประกอบด้วย พจนานุกรมภาษา คู่มืออุตสาหกรรม สารานุกรม ข้อมูลทางการแพทย์ เป็นต้น เนื้อหาเป็นภาษาจีน ทดลองใช้งาน ตั้งแต่ 1 มี.ค. 61 - 31 พ.ค. 61

http://gongjushu.oversea.cnki.net/oversea/default.aspx

6. ฐานข้อมูล Business Source Complete เป็นวารสารชั้นนำในทุก ๆ สาขาของธุรกิจ รวมถึงการตลาด, การจัดการ, ระบบสารสนเทศ, หลักการตลาด, การบัญชี มีวารสารหลายพันชื่อเรื่องเป็นภาษาอังกฤษและภาษาเดิมจากเจ้าของภาษาเป็นจากเอเชีย โอเชียนเนีย ยุโรปและละตินอเมริกา เริ่มทดลองใช้งาน ตั้งแต่ 15 มี.ค. 61 - 15 ก.ค. 61

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=bsu

7. ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile เป็นวารสารที่ให้ฉบับเต็มมากกว่า 8,000 รายชื่อ ด้านสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และสาขาอื่นๆ ตั้งแต่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2561

URL: http://infotrac.galegroup.com/itweb?db=AONE