เข้าสู่ระบบ

กระดานสนทนา


จดหมายข่าว


ปีที่ 4 ฉบับที่ 1

paper_icon  
วารสาร สวส. ฉบับที่ 1

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา

จำนวนคนออนไลน์


Search the EBSCO Discovery Service:
กรอกคำค้นเพื่อค้นหาข้อมูลงานวิจัยต่างประเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อัตลักษณ์
 
ข่าวประกาศ

 


 


 
ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการห้องสมุดอัตโนมัติ Alist
Written by Admin   

 

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวต้อนรับบุคลากรจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน ที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการ ห้องสมุดอัตโนมัติ ALTST นำโดยอาจารย์มานิตย์ ชาตรีมนตรีชัย ตำแหน่งหัวหน้างานระบบปฏิบัติการห้องสมุดและทีมงานบรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด จำนวน 7 ท่าน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องประชุมชั้น 6

Read more...
 
CARIT Book Fair ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2556
Written by Admin   
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ CARIT Book Fair ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2557 มีรายละเอียดดังนี้ ในการจัดงานครั้งนี้ ดร.สุกิจ นิตินัย รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานเมื่อวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 และดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการบรรยาย “การสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ภาษาอังกฤษ”

 

Read more...
 
CARIT จัดฝึกอบรมการใช้ห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2556
Written by Admin   
และการยืมหนังสือต่อด้วยตนเองผ่านระบบเว็บ OPACสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดฝึกอบรมการใช้ห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2556 ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งได้รับความรู้ในเรื่องของระเบียบของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และระเบียบการใช้ห้องสมุด  งานบริการต่างๆ ของสำนักวิทยบริการ ฯ และงานบริการของห้องสมุด การค้นหาทรัพยากรสารสนเทศจากระบบ OPAC และการค้นหาข่าวจากฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวออนไลน์ (iQ News Clips)

 

Read more...
 
การอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลอิเล็กนิกส์เพื่อการสืบค้น ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท
การอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลอิเล็กนิกส์เพื่อการสืบค้น ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท ในโครงการบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูลสำหรับการทำวิทยานิพนธ์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาคาร ๔ ชั้น ๓ ห้อง ๔๓๕ (พื้นที่บพิตรพิมุขมหาเมฆ) ในวันเสาร์ที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
Read more...
 
CARIT Book Fair ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2556

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ CARIT Book Fair ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2556 โดยมี ดร.สุกิจ นิตินัย รองอธิการบดีให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการมีรายละเอียดดังนี้

Read more...
 
ประชุมองค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5

ประชุมทบทวนตัวบ่งชี้ที่ 2.5 : ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read more...
 
อบรมการใช้ฐานข้อมูลให้กับนักศึกษาสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสาขาภูมิปัญญาไทย

อบรมการใช้ฐานข้อมูลให้กับนักศึกษาสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสาขาภูมิปัญญาไทย ณ ห้อง 401L อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมีบุคลากรภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นวิทยากรในครั้งนี้ด้วย

Read more...
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โดยมีดร.สุกิจ นิตินัย ร่วมเป็นประธานในครั้งนี้ ณ ห้อง 401R อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 Next > End >>

Page 1 of 5

Research Database

สืบค้นหนังสือ/สื่อ
สำนักวิทยบริการฯ มทรก.

เวลาให้บริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดให้บริการทุกวัน วันจันทร์ - ศุกร์ เปิดให้บริการเวลา 8.00 น. - 20.00 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ เปิดให้บริการเวลา 9.00 น. - 15.00 น.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E-Book )

ฐานข้อมูลสหสาขาวิชา

Springer Link รวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1,528 รายการ

               คู่มือการใช้

               คู่มือการใช้

ScienceDirect
ebsco3

ฐานข้อมูลด้านวิศวกรรม

เป็นฐานข้อมูลชนิด (Full Text) ของวารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า และเอกสารประชุม IEEE และ IEE

ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ

ฐานข้อมูลด้านการศึกษา

ebsco3

ฐานข้อมูลด้านการบริหาร/การจัดการ

ABI
Emerald

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ในประเทศ

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย ( TDC )               คู่มือการใช้ 

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย  (  TIAC )

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ

               คู่มือการใช้

ฐานข้อมูลอื่นๆ

ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมทุกมหาวิทยาลัย

Open Source

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ได้ทำการอัพโหลดซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
เพื่อเชิญชวนให้อาจารย์และนักศึกษาใช้งานซอฟต์แวร์ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าลิขสิทธิ์ และสามารถทำการก็อปปี้เพื่อแจกจ่ายต่อไปได้ โดยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมีคุณภาพไม่แพ้ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ที่จำหน่ายในท้องตลาดและได้รับการพัฒนาอย่างแพร่หลายและต่อเนื่องตลอดเวลา

ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์
 DiaMicrosoft Visio
 GimpAdobe Photoshop
 InkscapeAdobe Illustrator
 OpenclipartMicrosoft Clip Art Gallery
 VLCWindows Media Player, Real Player, Quicktime Player
 7ZipWinZip, WinRAR
 KompozerAdobe Dreamweaver
 FileZillaWS_FTP
 Notepad2Notepad,EditPlus

โปรแกรมสำหรับการอบรม e-leanning