เวลาให้บริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดให้บริการทุกวัน วันจันทร์ - ศุกร์ เปิดให้บริการเวลา 8.00 น. - 19.30 น. วันเสาร์ เปิดให้บริการเวลา 9.00 น. - 15.00 น.

การจัดการความรู้ (KM)

คู่มือการพิมพ์รายงานทางวิชาการ

สื่อวีดิโอออนไลน์

Service IT

แบบสอบถามความพึงพอใจออนไลน์

ขอขอบคุณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ในการทำแบบสอบถาม

เว็บไซต์ มทร.กรุงเทพ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

เข้าสู่ระบบ

จำนวนคนออนไลน์

We have 3 guests online

Search the EBSCO Discovery Service:
กรอกคำค้นเพื่อค้นหาข้อมูลงานวิจัยต่างประเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อัตลักษณ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Written by Admin   
 
ประชาสัมพันธ์ : โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้าน ICT ตามมาตรฐานสากล
Written by Admin   
ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมอบรมและทดสอบ IT Certificate ในโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้าน ICT ตามมาตรฐานสากล

 

Read more...
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์ด้วยโอเพนซอร์ซ
Written by Admin   
ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์ด้วยโอเพนซอร์ซ เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ วิทยากรโดยคุณศุภฤกษ์ ฉัตรธนโชติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ประจำสำนักวิทยบริการฯ มีผูู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน

 

Read more...
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
Written by Admin   
ดร.ปิยะ ถิรพันธุ์เมธี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน

 

Read more...
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word
Written by Admin   
ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word เมื่อวันที่ 26-27 เมษายน 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน

 

 

Read more...
 
โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Written by Admin   
เมื่อวันที่ 2-5 เมษายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ จ.ระยอง และศึกษาดูงาน ณ สำนักหอสมุด และสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี โดยมีบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ จำนวน 34 คนเข้าร่วมโครงการ

 

Read more...
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel
Written by Admin   

ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 30 คน โดยวิทยากรที่บรรยายให้ความรู้ คุณศุภฤกษ์ ฉัตรธนโชติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ประจำสำนักวิทยบริการฯ

 

Read more...
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิต e-Book ด้วยโปรแกรมโอเพนซอร์ส
Written by Admin   
ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิต e-Book ด้วยโปรแกรมโอเพนซอร์ส เมื่อวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 40 คน โดยวิทยากรที่มาบรรยายให้ความรู้ คุณบุญเกียรติ เจตจำนงนุข จากฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)

 

Read more...
 
โครงการประเมินความรู้ด้าน ICT ตามมาตรฐานสากล
Written by Admin   

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้และทักษะตามมาตรฐานสากล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการประเมินความรู้ด้าน ICT ตามมาตรฐานสากล จำนวน 6 รุ่น ระหว่างวันที่ 20 มี.ค. - 12 ก.ย. 2560 โดยมีนักศึกษาจากทุกคณะเข้าร่วมอบรมและทดสอบ จำนวน 1,389 คน มีคะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากล จำนวน 380 คน (ร้อยละ 27.36)

 

Read more...
 
โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับงานบริการ
Written by Admin   
เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับงานบริการ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ จำนวน 37 คน

 

Read more...
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้วยซอฟแวร์ Opensource
Written by Admin   
ดร.ปิยะ ถิรพันธ์ุเมธี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้วยซอฟแวร์ Opensource เมื่อวันที่ 27-29 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการอบรม จำนวน 30 คน

 

Read more...
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
Written by Admin   

ดร.ปิยะ ถิรพันธุ์เมธี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมีอาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรม จำนวน 30 คน

 

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next > End >>

Page 1 of 8

Research Database

สืบค้นหนังสือ/สื่อ
สำนักวิทยบริการฯ มทรก.

ALIST OPAC

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E-Book )

 


คู่มือการใช้

 

 

คลังความรู้ UTK

ฐานข้อมูลสหสาขาวิชา

Springer Link รวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1,528 รายการ

คู่มือการใช้

ScienceDirect
ebsco3

ฐานข้อมูลด้านวิศวกรรม

เป็นฐานข้อมูลชนิด (Full Text) ของวารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า และเอกสารประชุม IEEE และ IEE

ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ

ฐานข้อมูลด้านการศึกษา

ebsco3

ฐานข้อมูลด้านการบริหาร/การจัดการ

ABI
Emerald

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ในประเทศ

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย ( TDC ) คู่มือการใช้

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย  (  TIAC )

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ

               คู่มือการใช้

ฐานข้อมูลอื่นๆ

ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมทุกมหาวิทยาลัย

อักขราวิสุทธิ์

Open Source

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ได้ทำการอัพโหลดซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
เพื่อเชิญชวนให้อาจารย์และนักศึกษาใช้งานซอฟต์แวร์ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าลิขสิทธิ์ และสามารถทำการก็อปปี้เพื่อแจกจ่ายต่อไปได้ โดยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมีคุณภาพไม่แพ้ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ที่จำหน่ายในท้องตลาดและได้รับการพัฒนาอย่างแพร่หลายและต่อเนื่องตลอดเวลา

ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์
Dia Microsoft Visio
Gimp Adobe Photoshop
Inkscape Adobe Illustrator
Openclipart Microsoft Clip Art Gallery
VLC Windows Media Player, Real Player, Quicktime Player
7Zip WinZip, WinRAR
Kompozer Adobe Dreamweaver
FileZilla WS_FTP
Notepad2 Notepad,EditPlus