เข้าสู่ระบบ

คู่มือ KM

จำนวนคนออนไลน์

We have 5 guests online

Service IT


Search the EBSCO Discovery Service:
กรอกคำค้นเพื่อค้นหาข้อมูลงานวิจัยต่างประเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อัตลักษณ์
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลรักษาอุปกรณ์ทางด้านไอที
Written by Admin   

เมื่อวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2558 ดร.ปิยะ ถิรพันธ์ุเมธี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลรักษาอุปกรณ์ทางด้านไอที ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้อง 303 R วิทยากรโดย คุณภูริพัฒน์ ดวงพุฒ BFITS (Thailand)Co.,Ltd. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ สามารถแก้ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และดูแลรักษาโปรแกรมใช้งานเบื้องต้น มีบุคลากรมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ จำนวน 31 คน

 

Read more...
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานสำนักงาน
Written by Admin   

เมื่อวันที่ 19-21 ตุลาคม 2558 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานสำนักงาน และได้รับเกียรติจากคุณภาณุภณ พสุชัยสกุล เป็นวิทยากรในการบรรยายและฝึกปฏิบัติในครั้งนี้ ทั้งนี้มีบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเข้าร่วมโครงการอบรม จำนวน 36 คน

 

Read more...
 
กิจกรรมปฐมนิเทศการใช้บริการห้องสมุด (Library Orientation) ประจำปีการศึกษา 2558
Written by Admin   
เมื่อวันที่ 1-30 กันยายน 2558 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้บริการห้องสมุด (Library Orientation) สำหรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีหัวข้อกิจกรรมดังต่อไปนี้ แนะนำ 1) ระเบียบการใช้บริการยืม-คืน หนังสือ การใช้บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ การใช้บริการสื่อโสตทัศน์  การใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ และการใช้บริการหนังสืออ้างอิง/วิทยานิพนธ์/งานวิจัย 2) การใช้บริการ Google Apps for Education และการใช้บริการอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย 3) การใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 4) การใช้บริการห้องเรียน Smart Classroom

 

Read more...
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Smart Classroom เพื่อการเรียนการสอน
Written by Admin   

เมื่อวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2558 ดร.สุกิจ นิตินัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Smart Classroom เพื่อการเรียนการสอน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างสื่อสำหรับการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย เรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือและฝึกทักษะการสอนโดยใช้ระบบ Smart Classroom มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 31 คน

 

Read more...
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Written by Admin   

เมื่อวันที่ 2-5 มิถุนายน 2558 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ เป็นประธานในเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสวส. มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการฯ ซึ่งมีบุคลากรจำนวน 42 ท่านเข้าร่วมโครงการ ณ ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท จ.ตราด

Read more...
 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานบริการ (ศึกษาดูงานหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล)
Written by Admin   
เมื่่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานบริการ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 3 ห้อง L301 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐธนินธ์ ศิริวัฒนกฤตย์ เป็นวิทยากรบรรยายด้านการบริการสู่ความเป็นเลิศ (Service Excellence) และไปศึกษาดูงาน ณ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558

 

Read more...
 
โครงการฝึกอบรมการติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows
Written by Admin   
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558  ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคาร 4 ชั้น 1 พื้นที่บพิตรพิมุข  มหาเมฆ 1 โดยวิทยากร นายศุภฤกษ์ ฉัตรธนโชติ และนายพิเชษฐ ทองพริก วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้งานและติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows  เบื้องต้นได้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 22 คน ซึ่งจากผลการดำเนินโครงการมีผลการประเมินความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด คือ 4.53

Read more...
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียวตัวเป็นผู้ดำเนินรายการและวิทยากรรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
Written by Admin   

เมื่อวันที่ 28-30 เมษายน 2558 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียวตัวเป็นผู้ดำเนินรายการและวิทยากรรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้อง 303L วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจในบทบาทและฝึกทักษะการเป็นผู้ดำเนินรายการ วิทยากร รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลฯ มีอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเข้าร่วมโครงการ จำนวน 33 คน

 

Read more...
 
โครงการภูมิพลังสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย กิจกรรมประกวดคลิปสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Written by Admin   

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสสนเทศ ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการภูมิพลังสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย กิจกรรมประกวดคลิปสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558

Read more...
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสนับสนุนการบริหารงานสำนักงานด้วยระบบซอฟแวร์ Google Application
Written by Admin   

เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสนับสนุนการบริหารงานสำนักงานด้วยระบบซอฟแวร์ Google Application ณ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 401 พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับ Google Application และนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการงาน

Read more...
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Google Apps for Education
Written by Admin   

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Google Apps for Education จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 รุ่นที่ 2 วันที่ 8 มกราคม 2558 รุ่นที่ 3 วันที่ 12-13 มกราคม 2558 และ รุ่นที่ 4 วันที่ 15 มกราคม 2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการใช้ซอฟแวร์ Google Apps for Education มีบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเข้าร่วมโครงการ จำนวน 130 คน

 

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 Next > End >>

Page 1 of 6

Research Database

สืบค้นหนังสือ/สื่อ
สำนักวิทยบริการฯ มทรก.

ALIST OPAC

เวลาให้บริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดให้บริการทุกวัน วันจันทร์ - ศุกร์ เปิดให้บริการเวลา 8.00 น. - 19.30 น. วันเสาร์ เปิดให้บริการเวลา 9.00 น. - 15.00 น.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E-Book )

 


คู่มือการใช้

 

 

ฐานข้อมูลสหสาขาวิชา

Springer Link รวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1,528 รายการ

คู่มือการใช้

ScienceDirect
ebsco3

ฐานข้อมูลด้านวิศวกรรม

เป็นฐานข้อมูลชนิด (Full Text) ของวารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า และเอกสารประชุม IEEE และ IEE

ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ

ฐานข้อมูลด้านการศึกษา

ebsco3

ฐานข้อมูลด้านการบริหาร/การจัดการ

ABI
Emerald

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ในประเทศ

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย ( TDC )               คู่มือการใช้ 

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย  (  TIAC )

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ

               คู่มือการใช้

ฐานข้อมูลอื่นๆ

ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมทุกมหาวิทยาลัย

Open Source

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ได้ทำการอัพโหลดซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
เพื่อเชิญชวนให้อาจารย์และนักศึกษาใช้งานซอฟต์แวร์ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าลิขสิทธิ์ และสามารถทำการก็อปปี้เพื่อแจกจ่ายต่อไปได้ โดยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมีคุณภาพไม่แพ้ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ที่จำหน่ายในท้องตลาดและได้รับการพัฒนาอย่างแพร่หลายและต่อเนื่องตลอดเวลา

ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์
 DiaMicrosoft Visio
 GimpAdobe Photoshop
 InkscapeAdobe Illustrator
 OpenclipartMicrosoft Clip Art Gallery
 VLCWindows Media Player, Real Player, Quicktime Player
 7ZipWinZip, WinRAR
 KompozerAdobe Dreamweaver
 FileZillaWS_FTP
 Notepad2Notepad,EditPlus

โปรแกรมสำหรับการอบรม e-leanning