เวลาให้บริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดให้บริการทุกวัน วันจันทร์ - ศุกร์ เปิดให้บริการเวลา 8.00 น. - 19.30 น. วันเสาร์ เปิดให้บริการเวลา 9.00 น. - 15.00 น.

เข้าสู่ระบบ

จำนวนคนออนไลน์

We have 3 guests online

คู่มือการพิมพ์รายงานทางวิชาการ

คู่มือ KM

สื่อวีดิโอออนไลน์

Service IT

แบบสอบถามความพึงพอใจออนไลน์

ขอขอบคุณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ในการทำแบบสอบถาม

Search the EBSCO Discovery Service:
กรอกคำค้นเพื่อค้นหาข้อมูลงานวิจัยต่างประเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อัตลักษณ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Written by Admin   
 
ประชาสัมพันธ์ : โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้าน ICT ตามมาตรฐานสากล
Written by Admin   
ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมอบรมและทดสอบ IT Certificate ในโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้าน ICT ตามมาตรฐานสากล

 

Read more...
 
โครงการประเมินความรู้ด้าน ICT ตามมาตรฐานสากล
Written by Admin   

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้และทักษะตามมาตรฐานสากล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการประเมินความรู้ด้าน ICT ตามมาตรฐานสากล จำนวน 6 รุ่น ระหว่างวันที่ 20 มี.ค. - 12 ก.ย. 2560 โดยมีนักศึกษาจากทุกคณะเข้าร่วมอบรมและทดสอบ จำนวน 1,389 คน มีคะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากล จำนวน 380 คน (ร้อยละ 27.36)

 

Read more...
 
โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับงานบริการ
Written by Admin   
เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับงานบริการ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ จำนวน 37 คน

 

Read more...
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้วยซอฟแวร์ Opensource
Written by Admin   
ดร.ปิยะ ถิรพันธ์ุเมธี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้วยซอฟแวร์ Opensource เมื่อวันที่ 27-29 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการอบรม จำนวน 30 คน

 

Read more...
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
Written by Admin   

ดร.ปิยะ ถิรพันธุ์เมธี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมีอาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรม จำนวน 30 คน

 

Read more...
 
โครงการสัปดาห์วิชาการ เปิดโลกเปิดเล่มกับนวัตกรรมไอที
Written by Admin   

ดร.สุกิจ นิตินัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัปดาห์วิชาการ เปิดโลกเปิดเล่มกับนวัตกรรมไอที จัดโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 1 โดยมีอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

 

Read more...
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ฝึกสอน(Train the Trainer) ตามมาตรฐาน ICDL
Written by Admin   

ดร. ธวัชชัย สารวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับมอบการแต่งตั้งเป็นศูนย์สอบมาตรฐาน ICDL มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (Accredited Test Centre) จาก Dr. Hugn O' Connell (ICDL Accreditation Partner, Thailand) พร้อมกันนี้สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดโครงการอบรม Train the Trainer ตามมาตรฐาน ICDL ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ชั้น ๓ และมอบเกียรติบัตรผู้ที่ผ่านการอบรม จำนวน ๓๐ คน

 

Read more...
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเว็บไวต์ด้วยโอเพ่นซอร์ส
Written by Admin   
เมื่อวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเว็บไวต์ด้วยโอเพ่นซอร์ส หัวข้อ "การใช้เวิร์ดเพรสส์ในการออกแบบเว็บไซต์" ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อให้ผูเข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการออกแบบเว็บไซต์ด้วย WordPress โดยมีบุคลากรมหาวิทยาลัยเข้าร่วมอบรม จำนวน 36 คน

 

Read more...
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอน
Written by Admin   
เมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายน 2559 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอน ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอนสมัยใหม่ สามารถไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนในยุคศตวรรษที่ 21 โดยมีอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเข้าร่วมอบรม จำนวน 35 คน

 

Read more...
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนในสถานการณ์วิกฤต
Written by Admin   
เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 2559 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนในสถานการณ์วิกฤต ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้อง 401 R เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานและเป็นการเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยมีบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมอบรม จำนวน 38 คน

 

Read more...
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2013
Written by Admin   

เมื่อวันที่ 26-27 เมษายน 2559 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2013 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีบุคลากรมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการอบรมจำนวน 36 คน

 

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next > End >>

Page 1 of 7

Research Database

สืบค้นหนังสือ/สื่อ
สำนักวิทยบริการฯ มทรก.

ALIST OPAC

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E-Book )

 


คู่มือการใช้

 

 

คลังความรู้ UTK

ฐานข้อมูลสหสาขาวิชา

Springer Link รวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1,528 รายการ

คู่มือการใช้

ScienceDirect
ebsco3

ฐานข้อมูลด้านวิศวกรรม

เป็นฐานข้อมูลชนิด (Full Text) ของวารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า และเอกสารประชุม IEEE และ IEE

ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ

ฐานข้อมูลด้านการศึกษา

ebsco3

ฐานข้อมูลด้านการบริหาร/การจัดการ

ABI
Emerald

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ในประเทศ

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย ( TDC ) คู่มือการใช้

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย  (  TIAC )

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ

               คู่มือการใช้

ฐานข้อมูลอื่นๆ

ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมทุกมหาวิทยาลัย

Open Source

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ได้ทำการอัพโหลดซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
เพื่อเชิญชวนให้อาจารย์และนักศึกษาใช้งานซอฟต์แวร์ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าลิขสิทธิ์ และสามารถทำการก็อปปี้เพื่อแจกจ่ายต่อไปได้ โดยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมีคุณภาพไม่แพ้ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ที่จำหน่ายในท้องตลาดและได้รับการพัฒนาอย่างแพร่หลายและต่อเนื่องตลอดเวลา

ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์
Dia Microsoft Visio
Gimp Adobe Photoshop
Inkscape Adobe Illustrator
Openclipart Microsoft Clip Art Gallery
VLC Windows Media Player, Real Player, Quicktime Player
7Zip WinZip, WinRAR
Kompozer Adobe Dreamweaver
FileZilla WS_FTP
Notepad2 Notepad,EditPlus