Search the EBSCO Discovery Service:
กรอกคำค้นเพื่อค้นหาข้อมูลงานวิจัยต่างประเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อัตลักษณ์
 
ข่าวประกาศ


 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการศึกษาและวิจัย
Written by Admin   
เมื่อวันที่ 1-2 ธันวาคม 2557 ดร.สุกิจ นิตินัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุเทพ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการศึกษาและวิจัย ณ ชั้น 4       ห้อง R401 โดยมี ดร.ธวัชชัย  สารวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนทักษะและเทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ และมีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จำนวน 37 คน ผลการประเมินความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด คือ 4.57

 

Read more...
 
ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Written by Admin   

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดไฟล์แนบดังต่อไปนี้
ผลการพิจารณากลั่นกรองฯ

 
ประกาศประกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Written by Admin   

ประกาศประกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
เอกสารแนบ

 
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Written by Admin   

 

เพื่อให้ การสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อยตามเจตนารมณ์ คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประกาศ เรื่อง กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงค์ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามเอกสาร ดังนี้

Read more...
 
โครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นในการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์
Written by Admin   

เมื่อวันที่ 23- 25 กรกฎาคม 2557 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) ได้จัดโครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นในการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ โดยมี ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ เป็นประธาน ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ฯ จำนวน 43 ท่าน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาชั้น 1 ห้อง 1002L  วิทยากรคือ อาจารย์ สรศักดิ์ หวังดี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุงหวังให้บุคลากรมีทักษะในการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก คือ 4.42

 

Read more...
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการสอนผ่านระบบ e-Learning
Written by Admin   

สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการสอนผ่านระบบ e-Learning ทั้งหมดจำนวน 3 รุ่น คือ
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-18 มิ.ย. 2557
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-25 มิ.ย. 2557
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2557
วิทยากรโดย ดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้อง R401

Read more...
 
ประชุมชี้แจงนโยบาย ทบทวนยุทธศาสตร์ และแจ้งผลการดำเนินงาน
Written by Admin   
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2 โดยมีดร.ธวัชชัย สารวงษ์ เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงนโยบาย ทบทวนยุทธศาสตร์ และแจ้งผลการดำเนินงาน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาชั้น 6

 

Read more...
 
โครงการอบรมปฏิบัติการใช้ Zotero เพื่องานวิจัย
Written by Admin   
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการอบรมปฏิบัติการใช้  Zotero เพื่องานวิจัย  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ห้อง R401 ระหว่างวันที่ 26-28 พ.ค. 57 ซึ่งการฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 3 รุ่น รุ่นที่ 1 วันจันทร์ที่ 26 พ.ค 2557 วิทยากรโดยอาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์   รุ่นที่ 2 วันอังคารที่ 27 พ.ค.  วิทยากรโดยนายศตพล ยศกรกุล รุ่นที่ 3 วันพุธที่ 28 พ.ค. วิทยากรโดยนายบุญเกียรติ เจตจำนงนุช ซึ่งเป็นวิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่ให้ความรู้ในการใช้โปรแกรม Zotero ที่เป็นโปรแกรมโอเพ่นซอร์สใช้ในการจัดการรายการบรรณานุกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

Read more...
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด
Written by Admin   
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง อ.สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ซึ่งทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดฝึกอบรมความรู้สำหรับบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการอบรมรูปแบบสื่อดิจิทัลคอนเทนท์ และ จัดฝึกอบรมสำหรับนักเรียน  เรื่องการอบรมการซ่อมและบำรุงรักษาหนังสือเบื้องต้น  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.29)

Read more...
 
ประชุมตัวแทนคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด 2.5
Written by Admin   
เมื่อ 15 พฤษภาคม 2557 สวส. ประชุมตัวแทนคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด 2.5 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนรับการตรวจ SAR ระดับหน่วยงาน เนื่องจากรอบนี้คณะจะถูกตรวจตัวชี้วัดที่ 2.5 ด้วยทีมประกันคุณภาพของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงต้องประชุมเพื่อตกลง และซักซ้อมการส่งข้อมูลหลักฐานต่างๆ

 

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 Next > End >>

Page 1 of 5

Research Database

สืบค้นหนังสือ/สื่อ
สำนักวิทยบริการฯ มทรก.

ALIST OPAC

เวลาให้บริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดให้บริการทุกวัน วันจันทร์ - ศุกร์ เปิดให้บริการเวลา 8.00 น. - 19.30 น. วันเสาร์ เปิดให้บริการเวลา 9.00 น. - 15.00 น.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E-Book )

 


คู่มือการใช้

ฐานข้อมูลสหสาขาวิชา

Springer Link รวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1,528 รายการ

คู่มือการใช้

ScienceDirect
ebsco3

ฐานข้อมูลด้านวิศวกรรม

เป็นฐานข้อมูลชนิด (Full Text) ของวารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า และเอกสารประชุม IEEE และ IEE

ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ

ฐานข้อมูลด้านการศึกษา

ebsco3

ฐานข้อมูลด้านการบริหาร/การจัดการ

ABI
Emerald

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ในประเทศ

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย ( TDC )               คู่มือการใช้ 

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย  (  TIAC )

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ

               คู่มือการใช้

ฐานข้อมูลอื่นๆ

ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมทุกมหาวิทยาลัย

Open Source

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ได้ทำการอัพโหลดซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
เพื่อเชิญชวนให้อาจารย์และนักศึกษาใช้งานซอฟต์แวร์ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าลิขสิทธิ์ และสามารถทำการก็อปปี้เพื่อแจกจ่ายต่อไปได้ โดยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมีคุณภาพไม่แพ้ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ที่จำหน่ายในท้องตลาดและได้รับการพัฒนาอย่างแพร่หลายและต่อเนื่องตลอดเวลา

ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์
 DiaMicrosoft Visio
 GimpAdobe Photoshop
 InkscapeAdobe Illustrator
 OpenclipartMicrosoft Clip Art Gallery
 VLCWindows Media Player, Real Player, Quicktime Player
 7ZipWinZip, WinRAR
 KompozerAdobe Dreamweaver
 FileZillaWS_FTP
 Notepad2Notepad,EditPlus

โปรแกรมสำหรับการอบรม e-leanning