เข้าสู่ระบบ

คู่มือ KM

จำนวนคนออนไลน์

We have 2 guests online

Service IT


Search the EBSCO Discovery Service:
กรอกคำค้นเพื่อค้นหาข้อมูลงานวิจัยต่างประเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อัตลักษณ์
 
ประชาสัมพันธ์ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานสำนักงาน
Written by Admin   

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานสำนักงาน วันที่ 19 - 21 ตุลาคม 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา       ชั้น 3 ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง(303R) ทั้งนี้ได้แนบรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม ดังนี้

 

Read more...
 
กิจกรรมปฐมนิเทศการใช้บริการห้องสมุด (Library Orientation) ประจำปีการศึกษา 2558
Written by Admin   
เมื่อวันที่ 1-30 กันยายน 2558 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้บริการห้องสมุด (Library Orientation) สำหรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีหัวข้อกิจกรรมดังต่อไปนี้ แนะนำ 1) ระเบียบการใช้บริการยืม-คืน หนังสือ การใช้บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ การใช้บริการสื่อโสตทัศน์  การใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ และการใช้บริการหนังสืออ้างอิง/วิทยานิพนธ์/งานวิจัย 2) การใช้บริการ Google Apps for Education และการใช้บริการอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย 3) การใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 4) การใช้บริการห้องเรียน Smart Classroom

 

Read more...
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Written by Admin   

เมื่อวันที่ 2-5 มิถุนายน 2558 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ เป็นประธานในเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสวส. มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการฯ ซึ่งมีบุคลากรจำนวน 42 ท่านเข้าร่วมโครงการ ณ ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท จ.ตราด

Read more...
 
โครงการฝึกอบรมการติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows
Written by Admin   
เมื่อวันที่  9-10 กุมภาพันธ์ 2558  ดร.ธวัชชัย  สารวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows   ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคาร 4 ชั้น 1 พื้นที่บพิตรพิมุข  มหาเมฆ 1  วิทยากร นายศุภฤกษ์  ฉัตรธนโชติ และนายพิเชษฐ  ทองพริก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้งานและติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows  เบื้องต้นได้ มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 22 คน ซึ่งจากผลการดำเนินโครงการมีผลการประเมินความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด คือ 4.53

Read more...
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการศึกษาและวิจัย
Written by Admin   
เมื่อวันที่ 1-2 ธันวาคม 2557 ดร.สุกิจ นิตินัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุเทพ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการศึกษาและวิจัย ณ ชั้น 4       ห้อง R401 โดยมี ดร.ธวัชชัย  สารวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนทักษะและเทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ และมีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จำนวน 37 คน ผลการประเมินความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด คือ 4.57

 

Read more...
 
ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Written by Admin   

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดไฟล์แนบดังต่อไปนี้
ผลการพิจารณากลั่นกรองฯ

 
ประกาศประกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Written by Admin   

ประกาศประกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
เอกสารแนบ

 
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Written by Admin   

 

เพื่อให้ การสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อยตามเจตนารมณ์ คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประกาศ เรื่อง กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงค์ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามเอกสาร ดังนี้

Read more...
 
โครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นในการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์
Written by Admin   

เมื่อวันที่ 23- 25 กรกฎาคม 2557 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) ได้จัดโครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นในการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ โดยมี ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ เป็นประธาน ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ฯ จำนวน 43 ท่าน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาชั้น 1 ห้อง 1002L  วิทยากรคือ อาจารย์ สรศักดิ์ หวังดี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุงหวังให้บุคลากรมีทักษะในการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก คือ 4.42

 

Read more...
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการสอนผ่านระบบ e-Learning
Written by Admin   

สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการสอนผ่านระบบ e-Learning ทั้งหมดจำนวน 3 รุ่น คือ
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-18 มิ.ย. 2557
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-25 มิ.ย. 2557
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2557
วิทยากรโดย ดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้อง R401

 

Read more...
 
ประชุมชี้แจงนโยบาย ทบทวนยุทธศาสตร์ และแจ้งผลการดำเนินงาน
Written by Admin   

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2 โดยมีดร.ธวัชชัย สารวงษ์ เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงนโยบาย ทบทวนยุทธศาสตร์ และแจ้งผลการดำเนินงาน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาชั้น 6

 

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 Next > End >>

Page 1 of 6

Research Database

สืบค้นหนังสือ/สื่อ
สำนักวิทยบริการฯ มทรก.

ALIST OPAC

เวลาให้บริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดให้บริการทุกวัน วันจันทร์ - ศุกร์ เปิดให้บริการเวลา 8.00 น. - 19.30 น. วันเสาร์ เปิดให้บริการเวลา 9.00 น. - 15.00 น.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E-Book )

 


คู่มือการใช้

ฐานข้อมูลสหสาขาวิชา

Springer Link รวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1,528 รายการ

คู่มือการใช้

ScienceDirect
ebsco3

ฐานข้อมูลด้านวิศวกรรม

เป็นฐานข้อมูลชนิด (Full Text) ของวารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า และเอกสารประชุม IEEE และ IEE

ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ

ฐานข้อมูลด้านการศึกษา

ebsco3

ฐานข้อมูลด้านการบริหาร/การจัดการ

ABI
Emerald

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ในประเทศ

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย ( TDC )               คู่มือการใช้ 

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย  (  TIAC )

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ

               คู่มือการใช้

ฐานข้อมูลอื่นๆ

ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมทุกมหาวิทยาลัย

Open Source

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ได้ทำการอัพโหลดซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
เพื่อเชิญชวนให้อาจารย์และนักศึกษาใช้งานซอฟต์แวร์ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าลิขสิทธิ์ และสามารถทำการก็อปปี้เพื่อแจกจ่ายต่อไปได้ โดยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมีคุณภาพไม่แพ้ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ที่จำหน่ายในท้องตลาดและได้รับการพัฒนาอย่างแพร่หลายและต่อเนื่องตลอดเวลา

ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์
 DiaMicrosoft Visio
 GimpAdobe Photoshop
 InkscapeAdobe Illustrator
 OpenclipartMicrosoft Clip Art Gallery
 VLCWindows Media Player, Real Player, Quicktime Player
 7ZipWinZip, WinRAR
 KompozerAdobe Dreamweaver
 FileZillaWS_FTP
 Notepad2Notepad,EditPlus

โปรแกรมสำหรับการอบรม e-leanning