caritwp

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรื่อง ผลการพิจารนากลั่นกรองผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ดาวน์โหลด.pdf ) 233 total views, no views today

233 total views, no views today

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้อ.pdf) ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง กรอบการนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการและแผนพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (กรอบการนำเสนอวิสัยทัศน์.pdf) ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการและแผนพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์.pdf) 163 total views, no views today

163 total views, no views today

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเริ่มสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดและเอกสาร ดังนี้ ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (แบบ คส. ผอ. ๑) กระบวนการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (แบบ คส.ผอ. ๒) ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง คุณสมบัติของผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (แบบ คส.ผอ. ๓) ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (แบบ คส.ผอ. ๔.๑) (ไฟล์ pdf)  (ไฟล์ word) ข้อมูลและคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร หรือผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (แบบ คส.ผอ.๕) (ไฟล์ pdf)  (ไฟล์ word) หลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (แบบ คส.ผอ. ๖) 228 total views, 0 views today

228 total views, 0 views today

1 2 3 4