caritwp

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเริ่มสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดและเอกสาร ดังนี้ ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (แบบ คส. ผอ. ๑) กระบวนการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (แบบ คส.ผอ. ๒) ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง คุณสมบัติของผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (แบบ คส.ผอ. ๓) ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (แบบ คส.ผอ. ๔.๑) (ไฟล์ pdf)  (ไฟล์ word) ข้อมูลและคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร หรือผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (แบบ คส.ผอ.๕) (ไฟล์ pdf)  (ไฟล์ word) หลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (แบบ คส.ผอ. ๖) 39 total views, 0 views today

39 total views, 0 views today

1 2 3