ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรื่อง ผลการพิจารนากลั่นกรองผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ดาวน์โหลด.pdf ) 261 total views, no views today

261 total views, no views today

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้อ.pdf) ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง กรอบการนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการและแผนพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (กรอบการนำเสนอวิสัยทัศน์.pdf) ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการและแผนพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์.pdf) 195 total views, no views today

195 total views, no views today

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเริ่มสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดและเอกสาร ดังนี้ ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (แบบ คส. ผอ. ๑) กระบวนการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (แบบ คส.ผอ. ๒) ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง คุณสมบัติของผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (แบบ คส.ผอ. ๓) ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (แบบ คส.ผอ. ๔.๑) (ไฟล์ pdf)  (ไฟล์ word) ข้อมูลและคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร หรือผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (แบบ คส.ผอ.๕) (ไฟล์ pdf)  (ไฟล์ word) หลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (แบบ คส.ผอ. ๖) 251 total views, no views today

251 total views, no views today

กำหนดการทดสอบความรู้และทักษะด้าน ICT ตามมาตรฐานสากล

กำหนดการทดสอบความรู้และทักษะด้าน ICT ตามมาตรฐานสากล(IC3 Digital Literacy Certificate) นักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ทุกสาขาวิชา วันที่ 5 กันยายน – 16 ตุลาคม 2561 หมายเหตุ – เวลาในการสอบวันละ 2 รอบ (รอบเช้า 10.00-12.00 น. , รอบบ่าย  14.00-16.00 น.) – รายละเอียดวัน-เวลา ในการสอบทางคณะ/สาขา จะแจ้งให้นักศึกษาทราบ – หรือสอบถามได้ที่สำนักวิทยบริการฯ ชั้น 6R คุณปานใจ(พี่เกด) โทร. 7034 269 total views, no views today

269 total views, no views today

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint

ดร.ปิยะ ถิรพันธุ์เมธี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน   236 total views, no views today

236 total views, no views today

1 2