ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเริ่มสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดและเอกสาร ดังนี้ ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (แบบ คส. ผอ. ๑) กระบวนการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (แบบ คส.ผอ. ๒) ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง คุณสมบัติของผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (แบบ คส.ผอ. ๓) ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (แบบ คส.ผอ. ๔.๑) (ไฟล์ pdf)  (ไฟล์ word) ข้อมูลและคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร หรือผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (แบบ คส.ผอ.๕) (ไฟล์ pdf)  (ไฟล์ word) หลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (แบบ คส.ผอ. ๖) 38 total views, 0 views today

38 total views, 0 views today

กำหนดการทดสอบความรู้และทักษะด้าน ICT ตามมาตรฐานสากล

กำหนดการทดสอบความรู้และทักษะด้าน ICT ตามมาตรฐานสากล(IC3 Digital Literacy Certificate) นักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ทุกสาขาวิชา วันที่ 5 กันยายน – 16 ตุลาคม 2561 หมายเหตุ – เวลาในการสอบวันละ 2 รอบ (รอบเช้า 10.00-12.00 น. , รอบบ่าย  14.00-16.00 น.) – รายละเอียดวัน-เวลา ในการสอบทางคณะ/สาขา จะแจ้งให้นักศึกษาทราบ – หรือสอบถามได้ที่สำนักวิทยบริการฯ ชั้น 6R คุณปานใจ(พี่เกด) โทร. 7034 130 total views, 0 views today

130 total views, 0 views today

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint

ดร.ปิยะ ถิรพันธุ์เมธี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน   100 total views, 0 views today

100 total views, 0 views today

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพมุมสูงเพื่อการศึกษาและประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพมุมสูงเพื่อการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ L401 วิทยากรโดย ดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 23 คน 71 total views, 0 views today

71 total views, 0 views today

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์ด้วยโอเพนซอร์ซ

ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์ด้วยโอเพนซอร์ซ เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ วิทยากรโดยคุณศุภฤกษ์ ฉัตรธนโชติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ประจำสำนักวิทยบริการฯ มีผูู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน 19 total views, 0 views today

19 total views, 0 views today