เข้าสู่ระบบ

จำนวนคนออนไลน์

We have 29 guests online

คู่มือการพิมพ์รายงานทางวิชาการ

คู่มือ KM

สื่อวีดิโอออนไลน์

Service IT

แบบสอบถามความพึงพอใจออนไลน์

ขอขอบคุณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ในการทำแบบสอบถาม

Search the EBSCO Discovery Service:
กรอกคำค้นเพื่อค้นหาข้อมูลงานวิจัยต่างประเทศ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

สรรสร้างสังคมอุดมปัญญา  ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ


พันธกิจ
1. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย

2. ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ทางด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ ของผู้ใช้บริการ

3. พัฒนาและสนับสนุนให้เกิดการใช้ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางการศึกษา

4. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้จบการศึกษาให้มีสมรรถนะทาง ICT อย่างมีมาตรฐาน

5.บริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม โปร่งใส และตรวจสอบได้

เป้าประสงค์

1.ทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย เพียงพอและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ

2. การบริการที่เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการที่กำหนด

3. เป็นผู้นำในการใช้ ICT ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา

4. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้จบการศึกษาให้มีสมรรถนะทาง ICT

5. ดำเนินการบริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล


ประเด็นยุทธศาสตร์

1. การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

2. การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ

3. การใช้ ICT เป็นฐานในการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา

4. การบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมและเป็นธรรม


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (การจัดหา ซื้อหนังสือ วารสาร ฐานข้อมูลออนไลน์
การพัฒนา content เช่น E-book การผลิตสื่อการสอนทางไกล)

กลยุทธ์

1.ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ
2.พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศให้มีความทันสมัยและเพียงพอ
3.เก็บสถิติในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ
4.สำรวจความต้องการของผู้ใช้บริการ
5.พัฒนาและหรือจัดซื้อจัดจ้างทรัพยากรสารสนเทศ


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
2 การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
กลยุทธ์
1.สร้างจิตสำนึกในการให้บริการ
2.สร้างทักษะในการให้บริการ
3.ปรับปรุงบรรยากาศการให้บริการ
4.สร้างระบบและกลไกในการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
5.ปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการ


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
3 การใช้ ICT เป็นฐานในการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา
กลยุทธ์
1.ส่งเสริม/สนับสนุนการใช้ ICT เป็นฐานในการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา
2.สร้างระบบและกลไกในการให้บริการสารสนเทศ
3.ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดดภัยบนระบบเครือข่าย
4.พัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
5.เร่งรัดการใช้โครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT เพื่อการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา (e – Management Infrastructure)
6.จัดให้มีศูนย์ฝึกอบรมทางด้าน ICT แก่นักศึกษา
7.จัดให้มีการทดสอบมาตรฐานด้าน ICT แก่นักศึกษา
8.จัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพด้าน ICT


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมและเป็นธรรม
กลยุทธ์
1.สร้างการมีส่วนร่วมโปร่งใส ตรวจสอบได้
2.ปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อการบริการที่ดี
3.ปรับปรุงกระบวนการบริหารงาน
4.จัดให้มีการฝึกอบรมตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
5.การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ


ค่านิยม

ค่านิยมหลักของ สวส. คือ CENTER OF BRIGHTNESS

B = Book คือ หนังสือ
RI = Resources of Information คือ ทรัพยากรสารสนเทศ
G = Goal คือ เป้าหมาย
HT = High Technology คือ เทคโนโลยี
N = Network คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์
E = Ethics คือ คุณธรรม จริยธรรม
SS = Services คือ บริการ