การจัดการความรู้ (KM)

คู่มือการพิมพ์รายงานทางวิชาการ

สื่อวีดิโอออนไลน์

Service IT

แบบสอบถามความพึงพอใจออนไลน์

ขอขอบคุณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ในการทำแบบสอบถาม

เว็บไซต์ มทร.กรุงเทพ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

เข้าสู่ระบบ

จำนวนคนออนไลน์

We have 24 guests online

Search the EBSCO Discovery Service:
กรอกคำค้นเพื่อค้นหาข้อมูลงานวิจัยต่างประเทศ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

สรรสร้างสังคมอุดมปัญญา  ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ


พันธกิจ
1. พัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศ ที่ทันสมัยสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

3. พัฒนาระบบสารสนเทศให้ตรงความต้องการ ทันสมัย รวดเร็วและปลอดภัย

4. น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับการดำเนินงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

เป้าประสงค์

1. นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร มีความรู้และทักษะในการประยุกต์ใช้ ICT ในการศึกษาเรียนรู้เพื่อการดำรงชีวิต การดำเนินงาน และการประกอบอาชีพอย่างพอเพียง

2. บริการอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย ฯ ไร้ตะเข็บรอยต่อและเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน

3. ยกระดับความพร้อมด้าน ICT โดยรวมของมหาวิทยาลัย ฯ

4. เพิ่มบทบาทและความสำคัญของการใช้ ICT ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของภารกิจมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้องกับ ICT

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. การพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาตนเองและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัย

2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศที่คุ้มค่าและพอเพียงต่อความต้องการ

3. การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและระบบบริการทางสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีคุณภาพ ตอบสนองต่อความต้องการ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

4. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล


ค่านิยม

ค่านิยมหลักของ สวส. คือ CENTER OF BRIGHTNESS

B = Book คือ หนังสือ
RI = Resources of Information คือ ทรัพยากรสารสนเทศ
G = Goal คือ เป้าหมาย
HT = High Technology คือ เทคโนโลยี
N = Network คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์
E = Ethics คือ คุณธรรม จริยธรรม
SS = Services คือ บริการ