การจัดการความรู้ (KM)

คู่มือการพิมพ์รายงานทางวิชาการ

สื่อวีดิโอออนไลน์

Service IT

แบบสอบถามความพึงพอใจออนไลน์

ขอขอบคุณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ในการทำแบบสอบถาม

เว็บไซต์ มทร.กรุงเทพ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

เข้าสู่ระบบ

จำนวนคนออนไลน์

We have 9 guests online

Search the EBSCO Discovery Service:
กรอกคำค้นเพื่อค้นหาข้อมูลงานวิจัยต่างประเทศ

บริการ PDF Print E-mail
Monday, 30 August 2010 10:46
- บริการยืม – คืน หนังสือ / สื่อโสตทัศน์
- บริการยืม-คืนด้วยตนเอง
- บริการยืมระหว่างห้องสมุด
- บริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
- Self Access Learning Center (การเรียนรู้ด้วยตนเอง)
- บริการห้องคอมพิวเตอร์
- บริการ Wireless
- บริการห้องโสตทัศนศึกษา
- บริการห้องสัมมนากลุ่มย่อย
- บริการวิทยานิพนธ์/รายงานการวิจัย/เอกสารมหาวิทยาลัย
- บริการ Print งาน
- บริการถ่ายสำเนาเอกสาร
- บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
- บริการแนะนำหนังสือใหม่
- บริการอ่าน